عمارت آگاهى تهران بزرگ ملى شد

TOURISM - - ايرانسرا -

يك مسئول ميراثفرهنگى گفت: 3 اثر تاريخى در شهرستان رى و تهران پس از طرح در شوراى ثبت و حريــم در فهرست آثار ملى كشــور به ثبت رسيد. محسن شــيخالاسلامى، معاون ميراثفرهنگى ادارهكل ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى استان تهران اظهار داشــت: كاروانســراى شــاهعباسى و كارخانه سيمان شــهرستان رى و همچنين عمارت و سردرهاى واقع در ضلع شــمالى و شــرقى پليــس آگاهى تهران بــزرگ واقع در خيابان وحــدت اسلامى آثارى است كه در جلسه كميته فهرست آثار ملى به ثبت رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.