»آرامش« زابل تعطيل نيست

TOURISM - - ايرانسرا -

مدير اقامتگاه »آرامش« سيستان گفت: تعطيلى اقامتگاه و نيامدن گردشــگر بــه روستاى قلعه نو را تكذيب مىكنم. خبر تعطيلى يك اقامتگاه بومگردى در روستاى قلعه نو زابل به دليل نبودن گردشــگر به مدت 6 ماه در حال دستبهدستشدن است. عكسى كه همراه اين خبر در فضاى مجازى مىچرخد، عكس اقامتگــاه بومگــردى آرامش سيســتان در روستاى قلعه نو زابل است. سالار رضايى، مدير اين اقامتگاه دربــاره اين خبر بــه چمدان گفــت: چنين موضوعى صحت ندارد. روستاى قلعه نو در حال معرفىشــدن بهعنوان يك مقصد گردشگرى در منطقه زابل استان سيســتان و بلوچســتان است. وي دربــاره وضعيت اقامتگــاه نيز گفت: وضعيت اقامتگاه ما مناسب است و بهتازگى تورهاى گردشــگرى خارجى كه اقامتگاه مــا را براى اسكــان انتخاب مىكننــد، رونق خوبى داشــته و تورهاى گردشــگرى داخلى نيــز برپاست. مدير اقامتگاه آرامش سيستان درباره اقامتگاه ديگر در اين روستا گفت: يك اقامتگاه بومگردى ديگر در روستــا وجود دارد كه مدتى است از آنها خبر ندارم اما اوضاع ورود گردشــگر به اين روستاى تاريخى مناسب اســت. روستاى قلعه نو نزديك شــهر زابل در استان سيســتان و بلوچســتان يكى از روستاهاى تاريخــى اين منطقه است كه نزديك شــهر باستانى دهانــه غلامان قرار گرفته و آثار تاريخى و باستانى زيادى اطراف اين روستا قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.