تعبير رؤياي ارزاني بليت؟

مشكل دريافت ارز شركتهاى هواپيمايى برطرف شد

TOURISM - - ايرانسرا -

وزير راه و شــهرسازى وعــده داده است ايرلاينها مىتوانند ارز موردنيــاز خود را از سامانه نيما دريافت كنند. اگر اين وعده محقق شود بايد ديد ايرلاينها حاضر به كاهش قيمت بليت هستند يا خير.

به گزارش چمدان، پس از افزايش نرخ ارز و تخصيصنيافتن ارز دولتى به شــركتهاى هواپيمايى، وعده تخصيص ارز نيمايى به آنها داده شد. اما با توجه به اينكه اين ارز بهخوبى تخصيص پيدا نمىكرد، ايرلاينها نرخ بليت هواپيما را در مسيرهاى داخلى و خارجى افزايش دادند. محمد اسلامى در جديدترين اظهارنظــر خود در اين زمينه گفت: مشــكلات اختصاص ارز براى تأمين هزينه شــركتهاى هواپيمايى حلوفصل شده و شركتها مىتوانند ارز موردنياز خود را از سامانه نيما دريافت كنند.

حال بايد ديد با توجه به وعده وزير راه و شــهرسازى در زمينه تخصيص ارز نيمايى به ايرلاينها، آيا شــاهد كاهش قيمت بليت هواپيما در مســيرهاى داخلى و خارجى خواهيم بود؟ شركتهاى هواپيمايى معتقدند در صورتى كه درآمدهاى ارزى يكى از شــركتهاى پتروشــيمى به نيــاز آنها اختصاص يابد، مىتواننــد با ارائه مدارك كافــى، ارز موردنياز خود را در اسرع وقت تأمين و مطالبات خود را پرداخت كنند؛ زيرا حدود 60 درصد هزينههاى شركتهاى هواپيمايى ارزى است. بر اساس گزارش ايرنا، چندى پيــش يك مقام مســئول در صنعــت هواپيمايى گفته بود: تخصيــص ارز از سامانه نيما به شــركتهاى هواپيمايى بســيار با سختى و مشــقت انجام مىشــود؛ بهگونهاى كه از هر 10 پرونده در اين زمينه، فقط يك پرونده موفق به دريافت ارز از سامانه نيما مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.