تبديل شهر زيرزمينى كيش به يك مجموعه بينالمللى گردشگرى

TOURISM - - ايرانسرا -

مديرعامل جديد سازمان منطقه آزاد كيش گفت: مسئولان مجموعه گردشــگرى شــهر زيرزمينى كيش (كاريــز) با تدوين برنامــهاى جامع، ايــن مجموعه را به يك مجموعه بينالمللى گردشــگرى تبديل كنند. به گــزارش پارسنيوز، غلامحســين مظفرى در بازديد از شــهر زيرزمينى كيــش كه بههمراه جمعــى از استانــداران و نمايندگان مجلس شــوراى اسلامى انجام شــد، افزود: سازمان منطقه آزاد كيش از اينگونه اقدام و سرمايهگــذارى در اين جزيره با تمام توان استقبال و حمايت خواهد كرد. استاندار هرمزگان نيز در اين بازديد اظهار داشــت: كاريز يك ايده نو و كمنظير بوده كه معمارى زيباى آن باعث جذب بيشتر گردشگران داخلى و خارجى شده است. فريدون همتى بيان داشت: اين مجموعه توسط يكى از ايرانيان علاقهمند بهگونهاى بازسازى شــده كه هر گردشگر داخلى و خارجى با ديدن آن شــگفتزده خواهد شــد. استانــدار قزوين نيز با بيان اينكه چندين سفر به اين جزيره در بازههاى زمانى مختلف داشــته، گفت: كار ساخت و مهياسازى كاريز با توجه به جنس مرجانى آن بسيار سخت و پيچيده است و امروز شــاهد پيشرفت بسيار زياد اين مجموعه هستيم. امروزه كاريز كيش همچون شــهر حريره كيش بهعنوان يكى از مهمترين جاذبههاى اين جزيره زيبا شناخته مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.