افتتاح 5 اقامتگاه بومگردى تا پايان سال در استان مركزى

TOURISM - - ايرانسرا -

پنج اقامتگاه بومگردى در شهرستانهاى محلات و دليجان با سرمايه 11ميليارد ريالى بخش خصوص تا پايان سال 97 به بهرهبردارى مىرسد. به گزارش خبرآنلاين، مديــركل ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشــگرى استان مركزى در جمع خبرنگاران گفت: توسعــه اقامتگاههــاى بومگردى يكــى از مهمترين اولويتهاى سازمان اســت؛ چراكه معتقديم چرخش گردشگر از شــهرگردى به بومگردى و روستاگردى يكى از انتخابهاى آينده نزديك گردشگران خواهد بــود. از اين رو آمادهسازى بســتر توسعه و خدمات مطلوب به ايــن دست از متقاضيان، اصلى مهم است تــا از اين فرصت مطلوب بهتريــن استفاده را ببريم. وي در ادامه اظهار داشــت: پنــج اقامتگاه جديد در روستاهاى خورهه، نخجيروان و مزور در شــهرستان محلات، شــهر نراق و روستاى كهك در شــهرستان دليجان بــا اعتبارى بالغ بر 11ميليــارد ريال توسط بخــش خصوصى در مراحل نهايى تكميل قرار دارند و تا پايان سال به بهرهبردارى خواهند رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.