اتصال بندر نينگبو چين به بندر كاسپين

TOURISM - - ايرانسرا -

مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلى از ارسال نخستين محموله كالايى از بندر بزرگ نينگبو چين به بندر كاسپين از مســير كريدور جديد چين- قزاقستان- انزلى خبر داد.به گزارش دنياى اقتصاد، رضا مســرور با بيان اينكه اين محموله از بندر نينگبو در شمالشرق چين براى انتقال از مســير اين كريدور جديد ارسال شده و از طريق ريل

به بندر آكتائو قزاقستان و با كشتى وارد بندر كاسپين مىشود، اعلام كــرد: محمولههاى قبلى اين كريــدور از مركز و غرب چين به ايران حمل شــده بود و اهميت اين محموله جديد به دليل مبدأ آن در شرق چين بوده كه نشاندهنده مزيت اين مسير براى انتقال كالا از چين به ايران نسبت به مسيرهاى فعلى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.