تلاش چين براى فرود به نيمه تاريك ماه

TOURISM - - جهانسرا -

چين كاوشــگر چانگيى- 4 (ماهپيما) را بامداد ديروز (شنبه) به فضا پرتاب كرد تا براى نخســتينبار در جريان بلندپروازىهاى فضايــى خود، بتواند بخش تاريك كره ماه را مورد بررسى و آزمايشهاى علمى قرار دهد. به گزارش ايرنا، تلويزيون مركزى چين گــزارش داد، پرتاب اين ماهپيما يكى از مهمتريــن اقدامات علمى و فضايى چين محســوب مىشود تا بتواند بخشهاى ناشناختهتر از كره ماه را كه در ديد نيست، مورد بررســىهاى علمى قرار دهد و كاوشهاى تازهاى داشــته باشــد و نهايتاً برنامه فضايى اين كشــور را تكميل كند. اين كاوشــگر كه با يك راكت حامل پيشرفته ساخته چين با مدل لانگ مارچ 3 بى در ســاعت 2 و 23 دقيقه بامداد ديروز شــنبه از پايگاه فضايى Xichang در اســتان ســيچوانگ پرتاب شــد، درواقع اولين اقدام و تلاش بشر براى فرود به نيمه تاريك كره ماه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.