عروس شهرهاي جهان چهره جنگي به خود گرفت

TOURISM - - جهانسرا -

دههاهزار افسر پليس ديروز (شــنبه) در سراسر فرانسه تدابير امنيتى شديدى را از ترس وخيمترشدن اعتراضات خشونتآميز در اين كشور در دور جديــد تظاهرات ضددولتى اتخاذ كردند. در همين راســتا خودروهاى زرهى در شــهر پاريس مســتقر شــده و بناهاى مهم و فروشــگاههاى اين شــهر تعطيل اعلام شــدند. به گزارش خبرگزارى صداوســيما از پاريس، ســنگربندىها و كشــيدن ديوارهاى آهنين و چوبى بر روى فروشگاهها و رستورانها و حضور چشمگير نيروهاى پليس و ژاندارمرى با آرايش كامل جنگى در سطح شهر، چهره پاريس را بهكلى دگرگون كرده است. از صبح ديــروز نيروهــاى ژاندارمرى با حضور در تمــام ورودىهاى پاريس همه كســانى را كه قصد دارند به اين شهر وارد شوند، بهشدت كنترل ميكنند. براى تظاهرات ديروز حدود 90هزار پليس ضدشــورش و نيروهاى امنيتى و 106 گردان ويژه ژاندارمرى براى جنگ شهرى به همراه دهها خودروى زرهى و نفربر در شــهرهاى فرانسه مستقر شدهاند كه سهم پاريس بهطور بىســابقهاى به 8هزار نيرو افزايش يافته اســت. »گرد مرگ بر پاريس«؛ اين توصيف رســانههاى فرانســوى از شــرايط ديروز پاريس بود؛ تمامي فعاليتهاى اين شــهر در همه امور تعطيل شــده است و وزارت كشور از شهروندان خواسته حتىالمقدور از خانههايشان خارج نشوند. در چهارمين هفتــه از بهراهافتادن جنبش ضدســرمايهدارى در فرانســه تاكنون پنج نفر كشــته و بيش از چهارهزار نفر هم زخمي و بازداشت شدهاند كه حال چند تن از زخمىها وخيم اســت. مقامات تدابير امنيتى را تشــديد كردهاند. در حمله نيروهاى امنيتى فرانســه به تظاهركننــدگان در پاريس، پايتخت اين كشور ده نفر زخمي شدند. همزمان با ادامه اعتراضات در پايتخت فرانسه، بيســت ايســتگاه مترو هم در اطراف خيابان شــانزهليزه پاريس بسته شد. عمليات تعقيب و گريز بين نيروهاى امنيتى فرانســه و معترضان در خيابان شانزهليزه و مناطق اطراف آن در پاريس، پايتخت فرانسه ديده ميشد. اين اعتراضات ســبب شده كه مراسم و مناســبتهاى مختلفى اعم از بازارهاى كريسمس و مســابقات فوتبال و رخدادهاى ديگر لغو يا دچار لطمه شوند. تصاويــر مربوط به تدابير امنيتى نشــان مىدهد كه انــگار بخشهايي از پاريــس خود را آماده مواجهه با گردباد مىكنند و پنجرههاى ســاختمانها تختهپوش شده و تزيينات كريسمس در آنها پنهان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.