تور گردشگري عجيب ژاپن براي زنان مجرد

TOURISM - - جهانسرا -

يك آژانس مســافرتى در كيوتو، يكى از زيباترين شــهرهاى ژاپن، ســازماندهى مراســم عروســى بــراى زنان مجــرد را آغاز كرده اســت. خبرگزارى »كيــودو« گزارش داده كــه تور دو روزه »عروســى يكنفرى« گردشــگرى سركا شــامل انتخاب لباس شب ويژه، دســتهگل و آرايش مو، ليموزين، اقامت در هتل و يك آلبوم عكس يادگارى براى شماست. توموئه ساوانو، يكى از اولين كسانى كــه اين »ازدواج يكنفرى« را امتحان كرده اســت، مىگويد: »اين امكانــات حس اعتماد بهنفس مــرا افزايش داد و تأثيــر آن برابر با يــك تجربــه فوقالعــاده مثــل بازديد از يــك دژ ميــراث جهانى بــود.« از ماه مي كه اين خدمات ارائه شــده اســت، حدود 30 زن از سراســر ژاپــن »عــروس يكنفرى« شــدهاند. به گفتــه آژانس گردشگرى ســركا، تقريباً نيمي از آنان زنان سابقاً مزدوجى بودهاند كه يا مراســم عروســى نداشــتهاند يا از تجربه آن راضى نبودهاند. يوكيكو اينوئه، رئيس شــركت به »كيــودو« مىگويد اين امكانات را »براى تشــويق زنان به داشتن احساســات مثبت در مورد خود« ايجاد كرده است اما اذغان مىكند كه »برخى گفتهاند استفاده از آن مىتواند زنان را تنها، بدبخت و غمگين كند.« تايمز ژاپن بهتازگى در گزارشــى نوشته است: »در سراســر كشور، ژاپنىهاى زيادى به دليل ســالخوردگى، شهرنشينى، گذشتن از ســن ازدواج و افزايش ميــزان طلاق تنها زندگــى مىكنند.« تايمز ژاپن از مؤسســه ملى جمعيت و تحقيقات امنيت اجتماعى ژاپن نقل كرده كه انتظار مىرود جمعيت كشور تا سال 2060 بين 26 تا 38 درصد كاهش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.