حمله فيل به گردشگران پارك سافارى

TOURISM - - جهانسرا -

فيل خشــمگين به خودرو گردشگران پارك سافارى »اوتاراكاند« هند حملهور شــد. به گــزارش ايرانآنلاين، رنجرهــا و نگهبانان پارك تلاش كردند تا فيل عصبانى از خودرو گردشــگران دور شــود اما داد و فرياد و ترساندن آنها نيز نتيجه نداد.

فيل خودرو گردشگران را به سمت خندقى در پارك هل مــيداد تا خودرو واژگون شــود. اين نخســتينبارى نيســت كه فيلهاى خشــمگين به انســان حمله ميكنند. خوشبختانه دو معلم گردشگر اين خودرو از اين حمله جان سالم بهدر بردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.