كردستان عراق خواستار تلافي لغو پروازهاى تركيه شد

TOURISM - - جهانسرا -

فــرودگاه بينالمللــى ســليمانيه كردســتان عراق از شركت هواپيمايى اين كشور خواست پروازهاى بينالمللى يكــى از فرودگاههاى خــود با تركيه را متوقــف كند. به گــزارش ايســنا، محمد ســعيد، مســئول روابطعمومي و رسانهاى فرودگاه سليمانيه در بيانيهاى اعلام كرد، شركت هواپيمايــى عــراق و دولت مركزى هنــوز تركيه را تحت فشــار قرار نــداده و هيچگونه موضعــى در برابر تصميم ممنوعيت پروازها به ســليمانيه توسط آنكارا اتخاذ نكرده است. به گزارش اليومالسابع، وى افزود: قرار بود يكى از فرودگاههاى عراق به روى پروازهاى تركيه بســته شــود تــا اين كشــور را به دليل ممنوعيــت پروازها به فرودگاه سليمانيه تحت فشــار قرار دهد. آنكارا سال گذشته اعلام كرد، به دليل حمايت مقامات سياســى ســليمانيه از گروه تروريســتى پ.ك.ك اجازه پرواز از تركيه به سليمانيه و بالعكــس را صادر نخواهد كــرد. اين تصميم پس از اعلام ايــن خبر اتخاذ شــد كه دو تن از افســران ارشــد امنيتى ســازمان امنيت تركيه در استان ســليمانيه در حين تلاش براى دســتگيرى شــمارى از رهبران پ.ك.ك توسط اين گروه ربوده شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.