نوروز دوباره به ايران برميگرديم

زوج هنرمند فرانسوى:

TOURISM - - جهانسرا -

»آلن سكارولى« هنرمند فرانســوى كه همراه همســرش براى برپايى نمايشگاه عكس به ايران سفر كرده، شــيفته فرهنگ و مهماننــوازى ايرانيان شــده و مىگويد تصميــم دارد چند ماه ديگــر دوباره براى لذتبــردن از جاذبههاى فــراوان ايران، به اين كشور سفر كند.

اين زوج براى برپايى يك نمايشگاه عكس براى نخســتينبار است كه به ايران سفر كردهانــد اما ميگوينــد جذابيتهاى ايران برايشــان به حدى اســت كه تصميم دارند بــهزودى بار سفرى ديگــر به ايران ببندند اما اينبار بهعنوان دو گردشگر.

»آلن سكارولى« ميگويد: قطعاً اين آخرين سفرم بــه ايران نخواهد بود.در نظر دارم اوايــل ســال جديد ميــلادى و تقريباً همزمــان با ايام نوروز، از ديگر شــهرهاى ايران ديدن كنيم و با مردم اين سرزمين كه به نظرم بســيار دوستداشتنى و خونگرم هستند، ملاقات داشته باشيم. قبل از اينكه جذب مناظر و طبيعت و جاذبههاى فراوان تاريخــى و باستانى ايران شــويم، بيشــتر جذب خونگرمــي و مهماننوازى مردمان اين كشــور شــدهايم. بــا اينكــه سفرهاى زيادى داشتهايم، اما مردمي به خونگرمي مردم ايران نديدهايــم. سكارولى در مورد نمايشــگاه و انتخــاب عكسهايــش براى نمايش در تهــران ميگويد: به درخواست سفــارت فرانســه در تهــران قــرار شــد نمايشــگاهى در خانــه هنرمنــدان برگزار كنيــم. از آنجا كه تصور ميكردم ايرانىها به طبيعت علاقه خاصى دارند، مجموعهاى از عكسهايم در زمينه طبيعت را كه شامل كــوه و درخــت است، انتخاب كــردم. اين مجموعه را از سال 1985 و با عكسهايى كــه از كوههــاى سوئيس و فرانســه مثل كوههــاى آلپ و پيرنــه گرفتم، جمعآورى كردم. براى نمايشــگاه تهران 20 قطعه را انتخاب كردم و ميخواستم در نمايشــگاه عكسهاى كم و پربار به نمايش گذاشــته شــود. دلــم نميخواســت تعــداد عكسها با قطعههايــى كه از نظــرم ضعيف بودند، زياد باشــد. وي از سفر دو روزهاى كه بعد از اتمام نمايشگاه به اصفهان داشتند، سخن به ميان مــيآورد و از اينكــه زمان كمي بــراى ديدن اصفهان داشــته، ابــراز تأسف ميكنــد و ميگويد: همانجــا برنامهريزى كرديــم و تصميم گرفتيم كه در اوايل سال جديد دوباره به ايران بياييم.

خانم مســما وارد گفتوگو ميشــود و در عين اينكه سعــى ميكند »اصفهان« را كامــلاً فارسى تلفظ كنــد، ميگويد: ما عاشــق اصفهان شــديم و براى سال جديد برنامــه داريم دوبــاره از ايران ديدن كنيم. اصفهان شهرى زيبا، آرام و تميز بود.

بــه محض اينكه به فرانســه برگردم، به خانواده و تمام دوستانم پيشنهاد مىكنم كه سفرى به ايران داشته باشند. از آنجايى كه گاهى برخى رسانهها اخبار نادرستى در مورد ايران منتشر ميكنند، من به آنها از تجربيات خود و واقعيتى كه در ايران ديدم، خواهــم گفت. او ادامــه ميدهد: ما دوست نداشــتيم محدود به چيزهايى باشيم كه در مطبوعات ميخوانيم يــا در رسانهها گفته ميشــود. ميخواستيم خودمــان حضورى واقعيت را مشاهده كنيم. ميدانيم در ايران هم مشكلاتى وجود دارد اما بايد بگويم ما در كنار شما هستيم.

آلــن سكارولــى در ســال 1945 در مراكــش بــه دنيــا آمــد. وى تاكنون نمايشگاههاى بسيارى در شهرهاى مختلف فرانســه و همچنين سوئيس، بلژيك، يونان و... برگزار كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.