ايرانيانبيشترينمتقاضيرواديدالكترونيكجمهورىآذربايجان

TOURISM - - جهانسرا -

سخنگوى مؤسسه دولتى خدمات و نوآورىهاى عمومي جمهورى آذربايجان گفت: اتباع ايرانى در سال 2018 ميلادى بيشــترين رواديــد الكترونيك را براى سفر به جمهورى آذربايجان دريافت كردند.

بــر اســاس گــزارش پايگــاه خبــرى رپــورت، »النــور نيفتعلــىاف« افــزود: تــا بهحــال در مجموع 900هزار نفر از اتبــاع خارجى براى سفر به جمهورى آذربايجــان رواديــد الكترونيك دريافــت كردند كه 227هزار و 745 نفر از آنها شــهروندان ايران بودند. وى بيان كرد: 68هزار نفر از اتباع عربســتان، 66هزار و 755 نفر از شهروندان پاكستان، 56هزار و 546 نفر از اتبــاع تركيه، 52هزار و 579 نفــر از هند، 43هزار و 402 نفــر از امــارات متحده عربــى، 34هزار نفر از شهروندان تركمنستان، 31هزار و 147 نفر از انگليس و 23هــزار و 195 نفر از آلمان براى سفر به جمهورى آذربايجان رواديــد الكترونيك دريافــت كردند. اين مقــام جمهورى آذربايجان اظهار داشــت: شــهروندان 95 كشور ميتوانند براى سفر به جمهورى آذربايجان رواديــد الكترونيــك دريافــت كنند. نيفتعلــىاف، با اشــاره به اينكه رواديد الكترونيــك سفر به جمهورى آذربايجــان يكبــار ورود است و به مــدت 90 روز بــا اقامــت 30 روز در جمهــورى آذربايجــان صادر ميشــود، گفت: در حال حاضر سايت مؤسســه دولتى خدمات و نــوآورى عمومي در 9 زبــان آذربايجانى، انگليســى، فارسى، روسى، فرانســوى، عربى، آلماني، ايتاليايي و اسپانيايى فعال است. وى خاطرنشــان كرد كه بــر اساس فرمان ماه مي سالجارى رئيسجمهورى آذربايجــان دربــاره سادهسازى صــدور رواديد براى شــهروندان، رواديــد براى برخى كشــورهاى خارجى در حيــن ورود بــه جمهورى آذربايجــان بلافاصله در فرودگاههــاى بينالمللى اين كشــور صادر ميشــود. نيفتعلىاف افزود: اين فرمان رئيسجمهورى آذربايجان شامل شــهروندان ايران، بحرين، امارات متحده عربى، چيــن، اندونزى، كره، كويت، قطــر، آمريكا، سنگاپور، مالــزى، عمان، تركيــه و ژاپن ميشــود. كميته دولت گمرك جمهورى آذربايجان طى گزارشــى اعلام كرد در 11 مــاه سالجارى در مجمــوع ‪/2 4‬ميليون نفر از شهروندان كشــورهاى خارجى به جمهورى آذربايجان سفر كردنــد. بنابر اين گزارش، بيــش از 4ميليون نفر از اتباع جمهــورى آذربايجان به كشــورهاى خارجى ازجملــه ‪/32 2‬درصــد از آنها به ايــران سفر كردند. تعداد شــهروندان جمهورى آذربايجــان كه در 11 ماه سالجارى به ايران آمدند، در مقايســه با زمان مشابه يكسال قبل ‪/61 4‬درصد بيشتر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.