دو حمله به گردشگران!

TOURISM - - جهانسرا -

اســب آبى، يــك زن گردشــگر را در روز تولدش زخمي كرد. به گــزارش ايرانآنلاين به نقل از دهلىنيوز، اين زن به همراه همسرش در سفر سياحتى خود به زيمبابوه دچار سانحه شد. اين زوج در حين قايقسوارى بر رودخانه »زامبزى« در زيمبابوه توســط يك اسب آبى ماده مورد حمله قــرار گرفتنــد. به گفته همســر اين زن، او بســيار خوششــانس بوده كه در اين حمله تنها دچار شكســتگى شده و جان خود را از دست نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.