هفت آسمان و هفت باغ تا ماهان

TOURISM - - ايرانگشت -

■ بدون شــك مهمترين محور گردشگرى اســتان كرمان محور گردشگرى كرمان- ماهان اســت. كرمان و ماهان دو قطب تاريخى جنوبشــرق كشور هستند. كرمان با صدها اثر ثبتشــده ملى بيشــترين تراكم وجود آثار تاريخى ثبت ملى را به خود اختصاص داده و باغشــهر ماهان زيباترين جاذبههاى گردشگرى را در دسترس گردشگران قرار ميدهد. در هر فصل از ســال كه به ماهان ســفر كنيد، تعداد قابلتوجهى گردشگر از استانهاى مختلف مىبينيد كه در گوشهوكنار اين شهر در حال گردش هستند. ماهان باغشهرى خوشآبوهوا در 28 كيلومترى شــهر كرمان بوده كه مملو از نهرها و باغهاى انواع ميوههاى سردســيرى است و در دامنههاى كوهستان جوپار قرار دارد. اين شهر از طريق جاده قديم كرمان- ماهان و محور گردشگرى هفت باغ به شهر كرمان دسترسى دارد. يخدان عظيم »گلى لنگر«، محور گردشــگرى هفت باغ و هفت آســمان، دره تيگران و دهستان سكنج نيز از ديدنىهاى ماهان است. در مسير رسيدن به ماهان چندين دهستان سرسبز نيز قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.