لنگر؛لنگرگاه عارفان

ماهان، شهرى براى گردشـــگران خوشسليقه با جاذبههاى فرحانگيز

TOURISM - - ايرانگشت -

■ شـيدا خرمشـاهى/ شـهر ماهان از نقاط ييلاقـى و خوشآبوهواى اسـتان كرمان اسـت كه در 42 كيلومترى جنوبشرقى شهر كرمان در مسير جاده كرمان به بم جاى دارد.

اين شــهر به دليل واقعشــدن در دامنه ارتفاعات جوپار، داراى چشمهسارها و جويبارهاى فراوانى است. هــواى خنك، باغهــاى ايرانى زيبا و دلگشــا، قلههاى بلنــد ســفيدپوش و معمــارى قديمــى و منحصربهفرد اين شــهر را زبانزد خاص و عام كرده اســت. اين شهر جاذبههاى ديدنــى فراوانى دارد كه در ادامه به معرفى آنه امىپردازيم.

باغ جهانى: باغ شازده بزرگترين و زيباترين باغ ايرانى اســت كه همچون نگينى سبز در ميان كوير در ماهــان مىدرخشــد. وجود اين باغ سرســبز در دل كويــر همچون معجزهاى اســت كه حيرت هركســى را برمىانگيــزد. اين شــاهكار معمــارى همچنين يكى از آثار ثبتشــده جهانى ايران در فهرست ميراث جهانى يونســكو محســوب ميشــود. باغ شــازده در دوران قاجاريــه بــه دســتور »عبدالحميد ميــرزا ناصرالدوله فرمانفرما«، حاكم وقت كرمان و بلوچستان بنا شد. اين باغ مســاحتى حــدود 5 هكتــار دارد و در آن از تلفيق زيباى معمارى ايرانى و باغبانى استفاده شده است.

حوض و آبنماهاى زيبــاى آن در كنار درختان ميوه و بناهــاى تاريخى ازجملــه جذابيتهاى اين باغ شگفتانگيز هســتند. حمام تاريخى بسيار زيبا در باغ فوقالعــاده زيبــاى شــازده در ماهان واقع شــده و از قسمتهاى مختلفى تشكيل شده است.

آرامگاه شاه نعمت ولى: »شاه نعمتالله ولى« اديب و شــاعر بزرگ و نامى قرن هشتم هجرى قمرى اســت كه در سال 834 هجرى قمرى پس از 103 سال عمــر باعزت و افتخــار، در كرمان دار فانــى را وداع گفت. بنا به وصيتى كه كرده، او را در ماهان كرمان به خاك سپردهاند. آرامگاه اين شاعر گرانقدر نزديك به 7 قرن قدمت دارد و هسته اوليه آن تنها يك گنبد بوده كه در ســال 840 هجرى قمرى به دســتور »احمدشاه دكنى« بنا شــد و بهتدريج گسترش يافت. اين آرامگاه از 4 صحــن، دو ســردر ورودى، حجرههــاى كوچك و بزرگ، بقعــه، 4 مناره كاشىكارىشــده و 2 رواق تشكيل شده است.

دماوند كرمان: رشتهكوه پلوار كه به دماوند كرمان معروف بوده، نزديك به 150 كيلومتر طول دارد و در حدفاصل ماهان و شهداد واقع شده است. پلوار به معناى پلى ميان كوير لوت و كرمان بوده كه كوير لوت و شهداد را از كرمان جدا مىكند. اين كوه سومين كوه دشوار و فنى كشور است كه زيبايىهاى منحصربهفردى نيــز دارد و كوهنوردان و طبيعتدوســتان را مجذوب

خو دمىكند.

چشمه و آبشـار سكنج: روســتاى سكنج در 25 كيلومترى شرق ماهان، در دامنه جنوبى كوه پلوار قرار گرفته و از معروفترين نقاط گردشــگرى كرمان اســت. در ايــن منطقــه كوهســتانى و خوشآبوهوا، 2 آبشــار زيبــا وجــود دارد كــه ديدن آنهــا خالى از لطف نيســت. آبشــار ســكنج در روستاى ســكنج در 50 كيلومترى جنوبشــرقى كرمان، ســمت چپ جاده ماهان به بم در دامنه كوه ســكنج قرار دارد. چشــمه و آبشار سكنج پس از نزديك به 4 ساعت پيادهروى در دره خنك و زيباى سكنج قرار گرفته است. اين آبشار آبى به زلالى اشــك چشم دارد و از نزديك قله پلوار از ميان ســنگها به بيرون فوران مىكند. »شــيخعلى بابا« نيز از عرفاى قرن نهم هجرى بوده كه در روستاى ســكنج به زهد، تقوا و كرامت شــهرت دارد. برخى از اهالى اين روســتا بر اين باورند كه اين عارف نامى از نوادگان »امام موسى بن جعفر(ع(« است. بناى اين بقعه سازهاى باشــكوه با ايوان رفيع، گنبد بلند، رواق، حرم و صحن است.

لنگر ماهان: روســتاى لنگــر در بخش ماهان قرار دارد. لنگر يك روستاى تاريخى بوده كه تعدادى جاذبه طبيعى و تاريخى را در خود جمع كرده و آنگونه كه از نام اين روســتا برمىآيد، محــل تجمع صوفيان بوده است. واژه »لنگر« كه در فارسى در معانى وسيله توقف و نگاهدارى كشــتى، ضريح، تربت بزرگان و... بــه كار رفته، گاه بهجاى خانقــاه و دير قلندران به كار ميرفــت. اين واژه ابتدا در بخش شــرقى ايران و هند رايج بود و ســپس به نواحى غربــى ازجمله تركيه نيز راه يافــت. در ميان صوفيان شــبهقاره، به محل طبخ و توزيــع روزانه طعام خيراتى، لنگر گفته شــده اســت. (لغتنا مهدهخدا)

يخدان لنگر بنايــى بهجاىمانده از دوران قاجار، در شرق روستاى لنگر واقع شده و تاريخ ساخت آن به 250 تا 300 سال قبل مىرسد. اين يخدان را بهصورت مخروطى و با خشــت خام بنا كردهاند. از قســمتهاى مختلــف يخدان لنگر مىتوان به ســايهانداز، مخزن يخ و حوضچه اشــاره كرد كه در مســاحت 700 مترمربع به دســت معماران توانمند كرمانى ســاخته شده است. گودال يخ عمقى حدود 6 متر و شعاع 7/5 متر دارد كه از آن در انباركردن يخها اســتفاده مىكردند. حوضچه يخدان لنگــر را در دو طرف يخدان ســاخته بودند كه بهمــرور از بين رفته اســت. ديوار ســايهانداز را براى جلوگيرى از تابش مســتقيم نور خورشــيد بر يخدان با ارتفاع 7 متر و از غرب به شــرق ســاخته بودند. براى كاهش فشار بر ديوار سايهانداز، 4 طاقنما در هر طرف ايجــاد كردهاند كه ضخامت ديوارها در قســمت پايين بيشتر از قســمتهاى فوقانى ديوار است. بالاى ديوار سايهانداز بقاياى تزيينات كنگرهاىشكلى ديده مىشود. يخدان لنگر را با اندود كاهگل عايق كردند تا از ورود گرما به درون يخدان جلوگيرى كند.

آبشار باشـكوه جوپار: آبشار جوپار آبشارى زيبا در دامنههاى شــمالى رشــتهكوه جوپار در جنوب شهرســتان ماهان است كه براى رســيدن به آن بايد از مســير جاده ماهان به روســتاى خندق خرپران رفته و ســپس تا جانپنــاه جوپار كــه يكى از شــاهكارهاى كوهنوردى است، كوهپيمايى كنيد. اين آبشار باشكوه و فصلى در راه صعود به تل خاكى واقع شــده و از ميان درهاى باريك فرو مىريزد.

روسـتاى سـكنج در 25 كيلومتـرى شـرق ماهـان، در دامنه جنوبـى كوه پلوار قـرار گرفتـه و از معروفترين نقاط گردشگرى در كرمان است؛ در اين منطقه كوهستانى و خوشآبوهوا، دو آبشـار زيبا وجود دارد كه ديدن

آنها خالى از لطف نيست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.