»قناتغستان« با كوههاى سربهفلككشيده

TOURISM - - ايرانگشت -

■ كرمـان و شـهرهاى تاريخـىاش مانند نگينى در دل كوير مىدرخشـند. شـهر ماهان كـه بين دو كوه جوپار و پلوار قرار گرفته، از مناطق خوشآبوهواى اسـتان كرمان محسـوب مىشود كه جاذبههاى تاريخى و طبيعى همچون يخدان لنگر، عمارت شترگلو، بقعه شيخ على بابا، آبشار سكنج و آبشار جوپار دارد.

روســتاى قناتغســتان در 22 كيلومترى كرمان و در شــهر ماهان واقع شده است. وجه تسميهاى در رابطه با نام روســتا وجــود دارد مبنى بر اينكه در زمان عمر بن عبدالعزيــز، خليفه اموى، حاكمى به نام »غستان« را براى حكومت به كرمان مىفرستند. حاكم جديد دستور حفر قناتى را مىدهد كه به نام قنات غســتان بين اهالى مشــهور بود و در گويش محلى آن را قناتغســتون مىناميدند. روستاى قناتغستان با منظره كوههاى سربهفلككشيده و چشماندازهاى بديع، يكى از روستاهاى گردشگرى در ماهان است. از مكانهاى گردشــگرى روستاى قناتغستان مىتوان به گذرگاه ابوالفضل عباس(ع)، قلعه و باغهاى زيباى هلو اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.