ميراثى از دوره صفوى در كرمان

TOURISM - - ايرانگشت -

■ حمام گنجعليخان اثري بديع از نقاشـيها، مقرنسكاريها، كاشيكاريها و گچبريهاي زيبا از دوران صفوى همراه با اسـتفاده از تزيينات سـنگي بسيار ظريف است. آب موردنياز اين حمام از قناتي تأمين ميشـد كه مظهر آن در ميـدان گنجعليخان كرمان بود.

خــروج فاضــلاب آن نيز بــا درنظرگرفتن مســائل بهداشــتي و زيســتمحيطي بود. اين حمام 26 متر طول، 30 متر عــرض و حدود 1300 مترمربــع زيربنا دارد كه شــامل ســردر، دالان ورودي، رختكن، هشــتي حدفاصل گرمخانــه، خزينــه، چــال حــوض، بخــش خصوصــي و تون است.

اين حمام تا 60 سال پيش داير بوده اما در حال حاضر نقش و كاربرد گردشگري پيدا كرده و همهروزه بهويژه در تعطيلات، پذيراي بازديدكنندگان بســياري است. در حال حاضر در اين حمام مجسمههاي مومي ملبس به لباسهاي سنتي مردم كرمان، صحنههايي از استحمام به شيوه سنتي را به نمايش ميگذارند. در كنار اين مجســمهها وســايل مختلف حمام نيز نمايش داده ميشــود. اين مجســمهها در سال 1352 در دانشكده هنرهاي زيباي تهران طراحي و به اين محل منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.