جلوه تاريخى كوئدلينبرگآلمان

TOURISM - - جهانگشت -

■ در فاصلــه 210 كيلومتــرى از برليــن آلمــان و در كنــاره كوههــاى هارتس، دهكدهاى قرونوسطايى وجود دارد كه قدمتش به قرن نهم ميلادى بازمىگردد. معمارى گوتيك، خيابانهاى سنگفرششده، قلعهها و قطار بخار همگى به زيبايىهاى تاريخى اين دهكده افزودهاند. در اطراف روســتا مىتوان مســيرهاى ويژه پيادهروى را مشاهده كرد؛ مســيرهايى كه همگى با وجود راهآهن قديمى در دســترساند. منطقه هارتس در داســتانهاى فولكلور رسوخ كرده و الهامبخش بسيارى از رمانهاى برادران گريم بوده اســت. از آنجا كه اين شــهر در طى هر دو جنگ جهانى آسيب چندانى نديده، يكى از معدود مقاصد گردشــگرى آلمان به حســاب ميآيد كه همچنان جلوه ظريف و تاريخى خود را حفظ كرده اســت. علاوه بر خانههاى ســنتى، كوئدلينبرگ منزلگاه يك كليساى ساختهشده به سبك رومى با نام »دام« و همچنين چندين موزه كه به معمارى، تاريخ و هنر اين منطقه مىپردازند، نيز بهشمار ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.