خوشآياعكنيدسدتر ررهينىدچكهكتاندهورهيد؟ا!ى دنيا مىتوا زندگى جزي شخص كو خود راتص كن

TOURISM - - جهانگشت -

■ آيـا از هياهـوى شـهرهاى بـزرگ خسـته شـدهايد؟ هر روز سروكلهزدن با ترافيك و آلودگى جورى از محيط شـهرى خسـتهتان كرده كه ديگر نمىخواهيـد تعطيلاتتـان را هـم در شـهر بزرگ ديگرى بگذرانيد؟ اگر بهدنبـال مقاصدى رؤيايى و زيبا براى سفر بعدى هستيد، پس حواستان را جمع كنيد؛ اين دهكدهها زيباتر از آن هسـتند كه بتوانند واقعى باشند!

اگر دلتان هواى محيط پاك و باصفاى روســتاها را كــرده و دنبــال بهانهاى هســتيد كه بــه هر طريقى از شــهرهاى بزرگ و پرجمعيت فــرار كنيد، پس اين روستاهاى بسيار زيبا و خوشعكس قطعاً توجهتان را جلــب خواهند كرد. بعضى از اين دهكدهها آنقدر زيبا هســتند كه خيال مىكنيد مســتقيماً از داخل عكس به بيرون پرتاب شدهاند!

كولمار، فرانسـه: دهكده كولمار در فرانسه، با خيابانهاى ســنگفرش و تميز و خانههايى به رنگ آبنبات، انگار مســتقيماً از داخل يكى از داستانهاى ديزنى آمده اســت! از قايقهاى كوچك شــناور روى كانالهاى خيابان بگيريد تا قطارهاى مينياتورى كه از ميان روســتا مىگذرند، همهچيز در اين دهكده بسيار جالبتوجه است.

بهتريــن نقطه براى شــروع بازديــد از كولمار، قســمت بازمانــده از دوران قرونوســطا محســوب ميشــود. ايــن نقطه تاريخــى جاذبههاى گردشــگرى متعــددى دارد. بخــش پرطــرفدار آن بــا خانههايى دلربــا در حاشــيه رودخانــه، »ونيــز كوچــك« ناميده مىشود.

در »خيابــان دباغها« خانههاى بســيار بلندى را مىبينيد كه در گذشته مردم در آنجا به دباغى مشغول بودند. »خيابان ماهيگيــران« و »گمرك مركزى« قرن چهاردهمى با پنجرههاى رنگى و ســقف كاشىشده هم از جاذبههاى ديدنى اين منطقه هستند.

خيت هورن، هلند: اگر تصميم به بازنشستگى گرفتهايــد، خيتهورن بهترين جا براى شماســت. اين دهكده فريبنده هيچ جادهاى بهغير از كانالهاى تاريخى ندارد و ايــن موضوع تصوير اين دهكــده را حتى در نظرتان زيباتــر هم مىكند. آيــا مىتوانيد زندگى در جزيره شخصى كوچك خودتان را تصور كنيد؟

محيط اين دهكده بسيار آرامشبخش است؛ حتى زمانى كه ســيل گردشــگران در گوشهوكنار آن ديده مىشود. حتى در وبسايت اين دهكده نيز به اين نكته اشــاره شــده كه در خيتهورن بلندتريــن صدايى كه خواهيد شــنيد، صداى اردكها و ساير پرندگان است؛ يك دهكده آرام و رؤيايى.

گوريمـى، تركيه: دهكــده »گوريمى« كه با ســتونهايى از رســوبات آبرفتى (در زمينشناسى به آنها »دودكش جن« مىگويند) احاطه شده، در منطقه كاپادوكيه قرار دارد.

اين روستاى بسيار تاريخى امروزه بهعنوان يكى از بهترين موزههاى طبيعى جهان شــناخته مىشــود و در آن غارهاى باستانى، بقاياى كليساها و صومعههاى قديمى درحالىكه بهخوبى از گزند زمان حفظ شدهاند، ديده مىشوند.

بايبـرى، انگلسـتان: »بايبــرى« بهعنــوان زيباترين دهكده بريتانيا شــناخته مىشود و مهمترين دليــل آن كلبههــاى بســيار زيبا و خاصش اســت كه قدمتشــان به قــرن 17 ميــلادى بازمىگردد. اين روســتا لوكيشــن فيلمها و ســريالهاى زيادى بوده و يكى از خيابانهايش در كل انگلســتان بيش از همهجا سوژه عكاسى بوده است. در دهكــده بايبــرى جاذبههــاى گردشــگرى زيــادى انتظار

شــما را

مىكشــند كه ازجمله آنهــا بايد به خانــه آرلينگتون راو، كلبههــاى ســنگى در تپــه كاتس ولــد، ويلاى چــدورث رومن، پــارك لاج، املاك شــربورن، موزه موســيقى مكانيكى و خودكار، كليساى سنتمارى و بسيارى ديگر اشاره كرد كه به گردشگرى اين دهكده رونق بخشيدهاند.

كوآ وان، ويتنام: كوآ وان بزرگترين دهكده بين دهكدههاى ماهيگيرى در حاشيه »خليج ها لونگ« اســت. اين دهكده 130 خانه شناور و جمعيتى برابر با 600 نفــر دارد. حتى مىتوانيد يك مدرســه كوچك شــناور و يك بيمارستان شــناور هم آنجا ببينيد! اگر در حال قايقســوارى روى خليج ها لونگ هستيد، اين دهكده يكى از بايدهاى سرزدن است.

شـيراكاوا گـو، ژاپـن: شــيراكاوا گــو بهخاطــر خانههــاى شــگفتانگيز رعيتــىاش كــه بــا بامهايــى بــزرگ و شــيبدار ســاخته شــدهاند تــا بتوانند بــرف و بــاران ســنگين را تحمــل كنند، معروف است.

شــيراكاوا گــو ســال 1995 بهعنــوان ميــراث جهانى در ليســت يونســكو به ثبت رســيده و به همه بازديدكنندهها از سراســر دنيا خير مقدم مىگويد. اگر بــه بالاى قلعه اوگيماچى برويــد، بهترين منظره را از دهكده، كوهســتان و رودخانه شوگاوا كه كل تصوير را احاطه مىكند، خواهيد داشت.

بورانو، ايتاليا: »بورانو« يكى از جزاير تالاب ونتزيــا بوده كــه بهخاطــر رنگهاى شــاد و فانتزى خانههايش شــهرتى جهانى دارد. جالب اينجاســت كه رنــگ خانهها بايد از قبل توســط دولــت ايتاليا تأييد شــود! اگــر بهدنبــال عكسهايى جــذاب و رنگارنگ در سفرتان هستيد، اين دهكده

قطعاً بايد از مقاصد اصلىتان باشد.

زندگى در روسـتا آرامشـى دارد كه شايد هيچكجاى دنيا نتوان آن را پيدا كرد؛ حالا اگر اين روستا جزو زيباترينهاى دنيا باشد اين آرامش و لـذت قطعاً چنـد برابر خواهد شـد؛ بعضـى از اين دهكدهها آنقدر بىنظير هسـتند كه خيال مىكنيد مستقيماً از داخل عكس به بيرون پرتاب شدهاند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.