مونسارز رمانتيك و اصيل

TOURISM - - جهانگشت -

■ پرتغال كشـورى با مناظر استثنايى، سواحل ديدنى و ميراثي غنى است. سفر به پرتغال مىتواند يك فرصت عالى براى لذتبردن از بهترين مناطق ديدنى و شهرهاى هيجانانگيز همچون ليسبون و آويرو باشد.

اگرچه ســپرىكردن زمان در پرتغال يك ايده عالى اســت، اما شــما مىتوانيد بهجز ســرزمين اصلى ســاير قســمتهاى آن را نيز كاوش كنيــد. بهترين جزيرههاى پرتغال را مىتوانيد در ســواحل آلــگاروه و مجمعالجزاير آزور و ماديرا در اقيانوس اطلس پيدا كنيد؛ همچنين روســتاهاى افســونگر با دشتهاى ســبز تحسينبرانگيز را. »مونســارز« روســتايى زيبا و كوچك با قلعهاى سربهفلككشيده در لبههاى كنارى خود در ارتفاعات حومه شــهرى واقع شده اســت. با جمعيتى 800 نفرى، مونسارز به شــما نمايى از آنسوى ســد الكيوا و درختستانهاى زيتون را نشــان خواهد داد. اين دهكده جذاب و رمانتيك بيشــتر به رستورانها، غذاهاى سنتى آلنتژان، فروشگاههاى صنعتى و كلبههاى ســفيدرنگى كه زير آسمان هميشهآفتابى آرميدهاند، معروف است. به مونســارز ســفر كنيد تا از فرهنگ پرتغالى و ماجراجويى به وســعت يك زندگى، لذت ببريد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.