فايده جذب گردشگر براي روستاها

TOURISM - - ديدگاه -

عضو مجمع نمايندگان استان هرمزگان در مجلس گفت: چهارفصلبودن كشور ظرفيت و پتانسيل خوبى براى جذب گردشگر در فصول مختلف سال را فراهم كرده، به شرط آنكه راهبرى و هدفگذارى لازم انجام شــود. ناصر شــريفى در گفتوگو با خانه ملت، با بيان اينكه نگاه ويژه به حوزه گردشگرى يكى از سياستهاى اصولى در قانون برنامه و بودجه است، افزود: در تمام دنيا صنعت گردشگرى بهعنوان يكى از 3 صنعت برتر مطرح ميشود ولى متأســفانه سالهاى ســال بر روى اين موضوع صحبت شده و اقدام عملى انجام نشده است. وي ادامه داد: اغلب روستاهاى كشور از پتانسيل، ظرفيت و قابليت بسيارى در حوزه گردشــگرى و جذب گردشــگر برخوردارند كه اگر به آنها توجه شــود و از ظرفيتهاى گردشــگرى موجود در اســتانها، در روستاها نيز استفاده شــود، قطعاً در روستاها نيز شاهد خيل عظيمى از گردشــگران داخلى و خارجى خواهيم بود. جذب گردشگر به روستاها منجر به كاهش مهاجرت از روستا به شهر و افزايش سرمايه و پول در اين مناطق شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.