سازوكار بستن تور چهارفصل راهيان نور براى گردشگران خارجي

TOURISM - - ديدگاه -

يكــى از مؤلفههاى گردشــگرى در دنيا مقوله گردشــگرى »ســياه« است، بهطورىكه در چند سال اخير، گردشگرى »سياه« در دنيا رواج يافته و هدف گردشــگران از پرداختن به آن، تفريح و خوشگذرانى نيســت، بلكه آنها مكانهايــى را براى گردش انتخــاب مىكننــد كه چنــدان خوشــايند نيســتند و حتى گاهى گردشگران را به غم فرو مىبرند! اين نوع گردشگرى، گردشگرى ســياه، تلخ يا غمبار ناميده مىشــود. بر اين اساس گردشگران به ديدن آثار وقايع تلخى مانند شهرهاى زلزلهزده، مناطق سيلزده، بازمانــدگان جنگهــا و حملات شــيميايى مىرونــد. هدف از اين ســفر نيز تجســم بحرانهــاى طبيعى و انســانى در مناطقى اســت كه دچار آســيب و بلا شــدهاند و افرادى را به كام مرگ فر وبردهاند.

در اين رابطه گلعلى بابايــى، از رزمندگان و فعالان حوزه فرهنگى دفاعمقدس درباره گردشگرى سياه و علت كمرونقى آن در كشــورمان بهخصوص با توجه به مناطــق جنگى در ايران به تسنيم مىگويد: گردشگرى در كشور ما متولى دارد و متولى آن سازمان ميراثفرهنگى اســت كه زيرمجموعه رياستجمهورى محسوب ميشود. يكى از وظايف رئيس سازمان ميراثفرهنگى و گردشگرى اين اســت كه آنقدر كه براي تختجمشيد و آثار باســتانى ارزش قائل مىشوند، براي آثار معاصر نيز ارزش قائل شــوند يا آنقدر كه چغازنبيل برايمان ارزش دارد، براي آنسوى شوش هم ارزش قائل شويم. البته نه آن شوش با قدمت چندهزار ساله، بلكه شوشى كه در سهدهه اخير در آن جنگ رخ داده است، مثــلاً تپه على گره زد، فكه، دهلاويه، سوســنگرد و بُســتان كه ارزش گردشــگرى سياه را دارد و بايد براى اين نوع گردشگرى هزينه كرد.

وى ادامــه مىدهــد: بنابرايــن بايد براى ايــن مناطق، تور گردشــگرى گذاشــته شــود. چطــور بــراى تختجمشــيد تور مىگذارنــد. الان اكثــر دفاتر مســافرتى چنيــن تورهايى براى تختجمشــيد دارند ولى آيا شما مشــاهده ميكنيد كه گردشگر بــرود بــازىدراز را ببينــد، در حالىكــه اين مناطــق طبيعت و چشــماندازى زيبا دارند ولى در آنها جنگ رخ داده و تاريخي هم هســتند و آنجا مىتوان براى گردشگرى مقطعى از تاريخ را تعريف كرد.

اين نويسنده كتب دفاعمقدس بيان مىكند: همچنين مىتوان گردشگر را به جنگلهاى آلباتان برد و در آنجا مقطعى از تاريخ را تعريــف كــرد ولى براى اين مناطق كســى تور گردشــگرى تعريف نمىكند و بيشــتر همين حزباللهىها هســتند كه به اين مناطــق مىروند. هميــن افرادى كه نياز نيســت روى آنها كار كنيــم و نياز نيســت به آنها در اين موارد چيــزى بگوييم، زيرا خودجوش به اين مناطق ســفر مىكنند و افرادى هم هســتند كه هر ســاله به جنگلهاى آلباتان مىروند و محتواى ذهنى آنها از تاريخ و مناظر اين مناطق پُر شده است.

گلعلــى بابايــى در تشــريح عملكــرد ســتاد راهيــان نور بهعنــوان متولى اصلى مناطــق عملياتى دفاعمقــدس نيز عنوان مىكند: بيشــتر كارها تبليغاتى شده اســت، مثلاً تفاهمنامه امضا و در رســانهها نيز منتشر مىشود مبنىبر همكارى ميان سازمان ميراثفرهنگى و گردشــگرى و ســتاد راهيان نــور ولى در اجرا هيچوقــت به آن بهــا داده نمىشــود. وى در تشــريح ايرادهاى كار نيــز تصريح مىكند: ايراد كار در اين اســت كه براى چنين مقولهاى بايد ســازوكار تعيين شــود، زيرا گردشگر خارجى كه بســيجى مسجد نيست. ما تاريخى قيد كنيم كه مثلاً از 25 اسفند تــا 5 فروردين آنها را به مناطــق عملياتى مىبريم، در حالىكه شــايد گردشگر خارجى وسط ســال به ايران سفر كند و بايد در نظر داشت كه در ميانه سال گردشگر را به كدام مناطق عملياتى ببريــم، مثلاً در فصــل تابســتان نمىتوان گردشــگر خارجى را به شلمچه برد.

اين نويسنده كتب دفاعمقدس در مصاديقى از منظر فصول ســال براى بســتن تورهاى گردشــگرى جهت بردن گردشگران خارجى به مناطق عملياتى در قالب گردشــگرى ســياه مىگويد: بهطور مثال فصل بهار مىتوان بيشتر گردشگران را به جنوب برد و در فصل تابستان براى گردشگر تور مناطق غرب و شمالغرب بســت. براى فصل بهار از اواسط فصل زمستان و اسفند مىتوان كليد اين ســفرها را زد كه بهترين مكان و اســتان نيز خوزستان است كه هوا نيز بسيار خوب بوده و اكثر عملياتهاى دفاعمقدس از فتحالمبين تا بيتالمقدس كه منجر به آزادى خرمشــهر شــد، عمليــات رمضان، عمليات والفجر مقدماتى، عمليات والفجر يك و عمليات بُستان در آن رخ داده است. در بهار مىتوان براى اين مناطق تور گردشگرى تعيين كرد.

گلعلى بابايى در حاشــيه رونمايى از كتــاب »كميل هنوز زنده اســت«، به تســنيم گفت: در تابســتان مىتوان گردشگران را به كردســتان و شــمالغرب برد، زيرا در شــهرهاى كردستان تقريباً عمليات رخ داده اســت، مانند عمليات آزادسازى مريوان، آزادسازى بانه، سردشت و پاوه.

وى تصريــح مىكند: در فصل پاييز هم مىتوان گردشــگر را بــه جبهه ميانــى برد؛ يعنى ســرپل ذهاب و قصرشــيرين كه عمليــات بــازىدراز در آنجــا رخ داده اســت يا بــراي مناطق عملياتــى ازجمله مســلمبن عقيــل تور گردشــگري تعريف كرد و در نهايــت عملياتهــاى دفاعــى نيز در ايــن مناطق صورت پذيرفته اســت. اين فعال حوزه فرهنگى دفاعمقدس خاطرنشــان مىكنــد: در نهايت در زمســتان نيــز دوباره مىتــوان يكى از بهترين مســيرها بــراى گردشــگران را خوزســتان تعريف كرد، چــون مناطق عملياتى ديگر در زمســتان بســيار ســرد اســت. همچنين مهران كه از مســيرهاى ورودى كربلا به حساب مىآيد و قلاويزان و شــهر مهران كه دســت دشــمن بود و آثار جنگى در آنجا وجــود دارد، در اين فصل مىتوانــد مقصد خوبى براى گردشگران باشد.

براى توسـعه گردشگري جنگ بايد سازوكار تعيين شود، زيرا گردشگر خارجى كه بسيجى مسجد نيست. ما تاريخى قيد كنيم كه مثلاً از 25 اسفند تا 5 فروردين آنها را به مناطق عملياتى مىبريم، در حالىكه شـايد گردشـگر خارجى وسط سال به ايران سفر كند و بايد در نظر داشـت كه در ميانه سـال گردشگر را به كدام مناطق عملياتى ببريم، مثلاً در فصل تابستان نمىتوان ىون گردشگر خارجىرجىررا به شلمچه برد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.