محبوب كودكان تركمن

TOURISM - - گردشگران -

»قورچق« عروســك آيينى و ســنتى تركمنهــا با گذر از روزهاى مهجوريت و غربت، بالاخره در سياهه ميراث ناملموس كشور ثبت شد تا اين اسباببازى محبوب كودكان فرجامي شــيرين داشته باشــد. در گذشــته اين عروسك در همه مناطــق تركمننشــين گلســتان ســاخته مييشــد اما داســتانها، آداب و سنن و بازىهاى مرتبط با اين دستســاخته در هر منطقه متفاوت بود؛ هرچند اشتراكاتى نيز داشت. مادران تركمن براى حفظ آيينها و رسوم قوم خود و انتقال آن به نســل بعد، از اين عروسك دستدوز استفاده ميكردند.

آنان عروســك قورچق را بــا انــواع آرايههــاى قوم تركمن ازجمله نوع لباس، سربند مخصوص زنان متأهل و زيورآلات آراســته و با زبان و شعرهايى كه حين ســاخت ايــن عروســكها مييخواندند، فرزنــدان خود را با فرهنــگ جامعه تركمن آشــنا ميكردنــد. ايــن عروســك بهعنــوان اســباببازى كــودكان تركمن با ابــزار و امكانات محــدود محلى ســاخته ميشــود. در گذشــته علاوهبر قورچق دخترانه، شكل مردانه اين اسبابببازى هم براى بازى پسران ساخته ميشــد. مطابق مطالعات و پژوهششهاى انجامشده حداقل 150 ســال از عمر اين عروســك و توليــد نمونه اوليه آن در گلستان ميگذرد. يكى از ويژگىهاى »قورچق«، بىچهرههبودن آن است. براســاس باورهاى بومي، آفرينش فقط در شأن خداوند است و اگر انسانى دست به آفرينش بزند (ساخت عروسك) بايد همراه با نقص باشــد. بىچهرهبودن عروسك مييتواند آن را شبيه به همه كند و در عين حال هيچ صورتى نداشــته باشــد. مادران و زنــان تركمن، حاملان و مجريان اين عنصر ناملموس هســتند كه توانســتهاند پس از ساليان دراز روش ســاخت اين عروسك را به نســلهاى بعدى انتقال دهند و به اين ترتيب فرهنگ و ســنت متداول در بين قوم خود را حفظ كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.