پارك جنگلى و دنج »مكيدى«

TOURISM - - كولهپشتي -

كليبر در اســتان آذربايجان شــرقى با آبوهواى كوهستانى، پوشيده از جنگل و مراتع سرسبز و محل ييلاق عشاير دشت مغان و ارسباران است. طبيعت اين منطقه در فصل زمستان پوشــش سبز خود را به دست سفيدى ميســپارد. اگر مسير دره قلعه بابك در 20 كيلومترى كليبر را همينطور به سمت غرب ادامه دهيد، به پارك جنگلى »مكيدى« ميرسيد. »مكيدى« تا چند ســال پيش جنگلى بكر و دســتنخورده و مملو از درختان فندق و خرگوش بود، اما چندين ســال اســت در آن آلاچيق و بوفه و پاركينگ ســاخته شــده و آخر هفتهها پذيراى مســافران بىشمارى است كه از شهرهاى اطراف و خود كليبر به سمت آن سرازير ميشوند. اين جنگل پس از روســتاهاى شجاعآباد، هجراندوســت، آغويه و علىآباد قرار دارد و جاى دنج و آرامي براى آرامش و اســتراحت عاشقان طبيعت است. اينجا پر است از درختان ميوه، مثل زغالاخته، گردو، تمشك و گياهان دارويى و جنگلى مانند شيرينبيان و بومادران.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.