پاييز مهمانطبيعت چندبُعدىبهشت آذربايجان باشيد پيغامنَفسبُر كليبر

TOURISM - - كولهپشتي -

■ شـيما پاژخ/ كليبر در 130 كيلومترى تبريز را بايد بهشـت آذربايجان خواند؛ سـرزمينى سـبز؛ آنقدر سـبز كـه گاه فرامـوش مىكنى اين سـبزى و طـراوت از دل منطقـهاى كوهسـتانى و سـرد همچـون آذربايجـان بيـرون آمده است.

اگــر فكــر ميكنيد جنــگل و كوه و در و دشــت تنها در شــمال ايران يافت ميشود، بد نيست فقط يكبار مهمان كليبر شويد.

شــايد به قولى، كليبر را بتوان سرزمين درهها ناميد؛ چراكه به واسطه رودخانه »پيغام« اطراف اين شهر پر شده از درههاى سرسبز و زيبا كه يكى از آنها همين دره پيغام است. البته با اينكه دره پيغام در كليبر تابســتانهاى معروفى دارد امــا با اين حال براى ديدن و گشــتن در اين دره زيبا هيچوقت نامناسب و دير نيست، حتى در اين وقت از سال.

دره »پيغام« دقيقاً كجاسـت؟ سؤال اولى كه ميخواهيم به آن پاســخ دهيم، اين اســت كه دره پيغام دقيقاً كجاست و چه پيشينه و تاريخى دارد؟ دره پيغام در كليبر اســتان آذربايجان شــرقى قرار گرفته اســت. البته در كنار اين دره، يــك قلعه تاريخى به همين نام يعنى قلعه پيغام نيز وجود دارد.

با اينكه دره و محيط طبيعى اطرافش براى حضور خانوادهها مناسب است اما در اين ميان، توجه داشته باشيد كه كوههاى موجود در دره پيغام در كليبر پرتگاههايى بسيار خطرناك دارند كه در اثر فرســايش طبيعى به شــكل ايواننهاى بــزرگ و كوچك با ديوارههاى صخرهاى درآمدهاند، به همين دليل به شــما پيشــنهاد ميكنيم كه در هنگام حضورتان در اين دره حتماً جانب احتياط را رعايت كنيد و بدون همراهداشتن وسايل ايمنى به دره پيغام و ارتفاعات آن نرويد.

البته اين پرتگاهها فقط خاصيت خطرناكبودن ندارند، بلكه همين فرســايش باعث شــده است كه با اســتفاده از اين موقعيت طبيعى بر روى سكوهاى آن و در ســه رديف مختلف، استحكامات مختلفى ساخته شود. از معمارى قلعه و سنگهاى لاشــهاى بهكار رفته در ساخت آن و همچنين سفالهاى به دست آمده از اين محل مشــخص اســت كه اين قلعه از اســتحكامات دوره پيش از اسلام بهويژه در زمان حكومت سلسله اشكانيان بوده است.

از يكان تا جوشـون: ازجمله خصوصيات اين دره سبز و زيبا اين است كه هم دسترســى به آن آسان است و هم كشــتزارهاى گسترده و مرتفع و درختان فراوان ميوه در خود دارد كه قرارگرفتن تمامي اين مزيتها در كنار يكديگر، دره پيغام در كليبر را بسيار زيبا و منحصربهفرد كرده است. البته در همين قسمت بايد متذكر شويم كه علاوهبر دره پيغام، در اين منطقه درهها و مناطق ديگرى نيز وجود دارد كه با اينكه در نقاط كوهستانى قرار گرفتهاند اما در نزد گردشگران بسيار معروف و محبوب هستند.

ازجملــه اين درهها مىتوان به دره »يكان« در قســمت شــمالغربى مرند، دره »زنوز« در شمالشرق مرند و دره »جوشــون« در غرب منطقه ورزقان اشــاره كرد كه هر كدام ويژگىهاى خاص سياحتى و گردشگرى بسيارى در خود دارند.

در اين دره، قلعــهاى وجود دارد كه قلعه پيغام ناميده ميشــود. درواقع قلعه پيغــام كه به آن »قلعه پيكان« نيز مىگويند، در كنار جاده اهر به كليبر واقع شــده است. فاصله قلعه پيغام از كليبر 13 كيلومتر و از قلعــه بابك 18 كيلومتر اســت. ايــن قلعه بر روى تپه بنا شده و بر اســاس تخمين باستانشناسان، احتمالاً در قرنهاى اوليه ورود اســلام به ايران بهعنوان يكى از پايگاههاى بابك خرمدين مورد استفاده قرار ميگرفته است. از ساختمانهاى قلعه آثار كمي باقى مانده و بيشتر آنها تخريب شدهاندهاند. يكى از نكات جالبى كه درباره اين قلعه وجود دارد، اين است كه از آن بهراحتى بر تمامي مســيرهاى ورود و خروج شهر كليبر راه وجود داشته است. در تاريخ اينطور آمده كه چون اين قلعه نيز جزو استحكامات بابك بوده و آن زمان براى خبررسانى از آتش استفاده ميكردند، نام قلعه را پيغام گذاشتند كه البته وقتى روى بلندترين نقطه آن بايستيد، متوجه موقعيت خاص و مهم اين بناى عجيب ميشــويد. قلعه پيغام كليبر، يكى از 15 اثرى اســت كه در پنجمين همايش ملى شــوراى سياستگذارى ثبت ميراثفرهنگى در اســتان البرز در فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيد.

سراسر

■ كليبر را كوهستانها و جنگلهاى تنك و انبوه پوشانده است؛ دره پيغام و مناطق حفاظتشده به همراه بناهاى تاريخى ازجمله قلعه پيغام از مكانهاى ديدنى اين شهرستان

بهشمار ميروند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.