قوبول درهسى، پايگاه بابك خرمدين

TOURISM - - كولهپشتي -

■ شايد به جرئت بتوان گفت يكى از عجيبترين جاذبههاى كليبر »درهسـى« اسـت و در وصف آن واقعاً چيزى نمىتوان گفت.

»قوبول درهسى« در يككيلومترى غرب قريه چناب از توابع هوراند (دو كيلومترى جاده اهر- كليبر) پشت كوه ســنگى مرتفعى واقع شــده و در مقابل آن، كوه هشتسر قــرار دارد كه به روايتى مســكن اصلــى بابك خرمدين بوده است.

تپــه تاريخى اژدهاداشــى در اين دره قــرار دارد. بر بدنه و بالاى آن غارهايى است كه به گفته اهالى هر كدام گنجايش بيش از دوهزار نفر را دارند.

بر روى تپههاى قوبول درهسى، حفارى و تخريبهاى ناهنجارى صورت گرفته و تعداد قابل توجهى مجسمههاى ســنگى بيرون ريخته اســت. اين مجسمهها كه تعداد آنها از صد بيشــتر اســت و در غارهاى وسيع ســينه كوه پيدا شــدهاند، صورت مردان جنگى را دارند كه دست بر سينه ايســتادهاند. همچنيــن در قوبول درهســى ميدانــى به نام هوشنگشــاه (لشكرگاه) وجود دارد و معبدى به نام جلال تالان كه احتمالاً بازمانده يك آتشكده است.

علاوهبــر مجســمههاى ســنگى مــردان جنگــى، مجسمههاى ديگرى نيز به شكل گاو يا افراد غيرنظامي از اين منطقه كشف شده كه نمىتوان هويت دقيق محل آن را تعيين كرد. از طرف ديگر، در اين ناحيه مقابرى وجود دارد كه سفالهاى منسوب به هزاره اول و دوم قبل از ميلاد از درون آنها به دست آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.