روستاى كوجان هوراند بهشتصخرهنوردان

TOURISM - - كولهپشتي -

■ روسـتاى كوجـان داراي 17 خانوار اسـت و تا شـهر هوراند 12 كيلومتر و تا اهر كيلومتر راه مالرو و جيپرو فاصله دارد.

روســتاهاى پشــتاب و كوجــان در ميــان درههــاى كوهســتانى پوشــيده از درختــان نيمهجنگلــى و ميوهاى همچون گيلاس، گردو، توت، انجير و انار واقع شده است و وجود اين درختان جذابيت خاصى به روستا مىدهد.

راه روســتاهاى كوجان و پشــتو يا پشتاب كه بيشتر به »پشــتو قلعهســى« معروف اســت، بســيار نامساعد و كوهســتانى بوده و از كنار قهوهخانه بينراهى روســتاى اينجــار و از جــاده ارتباطى اهر- هورانــد ميگذرد و از راه ارتباطى قلعه تاريخى جدا مىشــود. جاذبه گردشگرى اين روســتا مســير دسترســى صعبالعبور، زيبا و بكر آن و صخرههــاى تنــد و بلندى اســت كه مىتواند بهشــت صخرهنوردان باشــد. جنــگل طبيعى تنباكولــو در هوراند واقع شــده و بهعنــوان يكى از مناطق جنگلى ارزشــمند، رويشگاه گونههاى متنوع گياهى و يكى از جاذبههاى مهم گردشــگرى شهرستان بهشــمار مىآيد كه سالانه پذيراى هزاران گردشــگر اســت. منطقه تاريخى »قوبول درهسى« نيــز در يككيلومترى غرب قريــه چناب (چينو)، از توابع هوراند، پشــت كوه سنگى مرتفعى قرار دارد. تپه باستانى »آغامال تپهســى« از ديگر مناطق تفريحى و گردشــگرى هورانــد اســت كــه در قريــه شــكرلو در 30 كيلومترى شــمالغربى هوراند و در كناره شــرقى رود جينسو واقع شــده است. اين تپه به دوره اشكانيان و قرون اوليه اسلام تعلق دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.