سنتى به نام فرش گور

TOURISM - - پرسه -

■ با شنيدن تركيب »فرش گور« تناقضى عجيب بر ذهن نقش مىبندد؛ سنگينى نام مرگ در كنار لطافت فرش؛ اما فرش گور چيست؟

ايران يعنى ســرزمين ســنتها و آيينها و طبعاً براى مرگ و مراسم مربوط به آن نيز آداب و سنتهاى خاصي وجود دارد. يكى از اين آيينها، ســنت »گورفرش« است كه عده قليلى از جريان آن آگاه هستند.

تــورج ژولــه، محقق و پژوهشــگر حــوزه فرش در اينباره مىگويد: سنت گورفرش به اين صورت است كه بعد از انجام مراسم كفنودفن فرد متوفى، فرشى را كه طى مراســم پهن بوده و روى آن ميوه و خوراكى قرار داشته، تكهتكــه ميكردند و به فقرا مىدادند، درواقع فرش گور، فرشى است كه در مراســم خاكسپارى استفاده مىشده و بعد، آن را براى مستمندان قطعهقطعه مىكردند.

امــروزه هم در خيلى از نقاط ايران مثل بلوچســتان، اين ســنت باقى است؛ يا از فرش و يا بهجاى آن از پارچه يا ترمه اســتفاده مىكنند و آن ترمه جاى ديگرى اســتفاده نشــده و بهعنوان خيرات بخشيده مىشود. درواقع فرش يا پتو خيراتى براى مرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.