بازههور در خطر تخريب است

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

سرپرســت مطالعــات باستانشناســى محوطــه تاريخــى »بازههــور« در خراســان رضــوى دربــاره آســيبهاى جبرانناپذيــر حفارىهاى غيرمجاز در اين محوطه ارزشمند ساسانى هشدار داد.

به گــزارش ايســنا، ميثم لباف خانيكــى، عضــو هيئت علمــى گروه باستانشناســى دانشــگاه تهــران از كشــف يك عمارت مجلل ساســانى در ســومين فصــل برنامه پنجســاله كاوش و گمانهزنى باستانشناسى در محوطه تاريخــى بازههور خبر داد و گفــت: اين بنا كه بر فــراز ارتفاعات جنوبى مشرف بر چهارطاقى بازههور قــرار دارد، بخشــى از يك مجموعه معمارى وســيع است كه با نام »قلعه دختر« شــناخته مىشــود. بــه گفته وى، گرچــه حفارىهــاى غيرمجــاز متعدد باعــث تخريــب جبرانناپذير بخشــى از اين مجموعــه و تزيينات معمــارى آن شــده، امــا كاوشهاى باستانشناســى فصل اخير نشــان داد كه همچنان شــاكله اصلى بنا محفوظ مانــده و بازشناســى اثر بــا تكيه بر شــواهد باقىمانده امكانپذير است. وي افــزود: بهدنبــال كاوش محدود در قســمت جنوبى قلعه دختر، بنايى ستوندار شناسايى شد كه ديوارها و بدنه ســتونهاى آن در زمان آبادانى به گچبرىهــاى نفيس و متنوع مزين بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.