اقامت يكميليون نفر در مراكز اقامتى آذربايجان غربى

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديــركل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى آذربايجان غربــى از پذيرش بيــش از يكميليون نفــر در مراكز اقامتى اســتان از ابتداى سال جارى تاكنون خبر داد. به گزارش مهر، جليل جبارى از رشد 10/6 درصــدى تعداد گردشــگران اقامتيافته در مراكز اقامتى اســتان خبــر داد و افــزود: يكميليون و 14هزار و 895 نفــر در مراكز مختلف اقامتى استان اقامت داشتهاند. وى با بيان اينكه هماكنون 90 واحد اقامتى در اســتان فعال اســت، اضافه كرد: در حال حاضــر 40 طرح عمرانى كه بخش اعظمى از آن مراكز اقامتى و هتل بوده، در دســت اجراســت كه با اتمام آنها تا 2 ســال آينده تعداد مراكز اقامتى استان 35 درصد افزايش مىيابــد. جبارى با بيان اينكه ميانگين پيشــرفت فيزيكــى اين پروژهها افــزون بر 50 درصد اســت، گفت: با اتمــام اين پروژههــا 790 اتاق و 1678 تخــت جديــد به مراكــز اقامتى اســتان اضافه خواهد شــد. وى ادامــه داد: در آذربايجــان غربى ظرفيــت براى انواع گردشــگرى نظير گردشگرى تاريخى، ورزشى، طبيعت، مذهبى، دفاع مقدس و راهيان نور وجود دارد و براى گردشــگرى ســلامت نيز كارهاى بســيارى در دست اقدام است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.