بازنگرى محتواى موزه مردمشناسى و باستانشناسىبجنورد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

سرپرســت معاونــت ميراثفرهنگــى ادارهكل ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى خراســان شــمالى از اختصاص 500ميليون ريــال از محل اعتبارات ملــى بهمنظور اجراى طــرح بازنگــرى در محتواى موزه مردمشناسى و باستانشناســى بجنورد خبر داد. به گزارش ايكنا، على مســتوفيان، سرپرســت معاونت ميراثفرهنگى ادارهكل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى استان خراســان شــمالي با بيان اينكه وجود مــوزه بهعنوان يك نهاد فرهنگى در اجتماع بســيار ضرورى است، اظهار كرد: محتــواى موزه باستانشناســى و مردمشناســى بجنورد با رويكرد ايجاد فضاهاى مطلوب و هماهنگ با كاركرد موزه و نيــاز امروز مخاطبان، بازنگرى مىشــود. وى بيان كرد: اين بازنگرى و بهروزرســانى محتوا در قالب دسترسىها، شــيوههاى نمايش آثــار، طراحــى داخلى مــوزه، تعريف ريزفضاهــا و جانمايى فضاهــاى مختلف در موزه شــامل كتابخانــه، آزمايشــگاه حفاظت، فضاهــاى نمايش گالرى، فضاهاى خدماتى و... است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.