زمستان ساكت اردبيل هيجان مىخواهد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

فرماندار اردبيل گفت: نقش نشــاط در توسعه اجتماعى غيرقابل كتمان بوده و در زمســتان ساكت اردبيل بيش از هر مقطع ديگرى نيازمند زندهشــدن روحيه اميد و انگيزه بين مردم هستيم.

بــه گزارش مهر، جواد زنجانــى تصريح كرد: تحقــق اهداف زمســتان بيــدار با توجه بيشــتر به نشاطافزايى بين نوجوانان و جوانان در محيطهاى ورزشــى و آموزشــى محقق خواهد شــد و در اين راســتا نيازمند آن خواهيم بود تا بارقههاى اميد را در دل اقشار مختلف مردم زنده كنيم.

وى افــزود: براى ميزبانــى مطلوب اردبيل از مسابقات كشتى فرنگى باشگاههاى جهان، مىتوان با برنامهريزى مناســب برنامههاى مختلفى را براى تيمهاى حاضر و ورزشدوســتان در ســرعين، بقعه شــيخصفى و مجتمع فرهنگىتفريحى شــورابيل در نظر گرفت.

فرمانــدار اردبيــل ادامــه داد: اميدواريــم با توانمندشــدن تمامى واحدهاى توليدى و اقتصادى، زمينه حضور مقتدرانه و مناســب تيمهاى ورزشى اردبيل در رويدادهاى مختلف فراهم شود و در اين خصوص به موفقيتهاى شايانى دست يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.