آخرعاقبت متعرضان به بناهاى تاريخى

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

سرپرســت اداره ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى باشت در كهگيلويــه و بويراحمد گفت: حكــم 2 متعرض به بناهاى تاريخى كه نزديك روســتاى لار در اين شهرســتان اقدام به حفارى غيرمجاز كرده بودند، صادر شــد. به گزارش ايرنا، صادق ماندنىزاده اظهار داشت: اين افــراد به پرداخت جريمه مالى، ضبط دســتگاه فلزيــاب و آلات حفارى محكــوم شــدند. وى اظهار داشــت: ايــن متخلفان بهار امســال با هدف دستيابى به گنج اقدام به حفارى غيرمجاز در منطقه تاريخى كرده بودند. ماندنىزاده همچنين از دســتگيرى يك متخلف ديگر نزديك روســتاى آبدهگاه خبر داد. وى بيان كرد: اين فرد ســودجو در گشتزنى نيروهاى حفاظتى شناسايى شــد. ماندنىزاده ابراز داشت: از اين فرد يك دستگاه فلزياب كشــف شده است. سرپرســت اداره ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشــگرى باشــت گفت: اين متهم پس از تشــكيل پرونده به مراجع قضايى معرفى شد. وى تعداد متعرضان به بناهاى تاريخى باشت در سال جــارى را 4 نفر ذكر كرد و افزود پرونده اين افراد در مراجع قضايى در حال رسيدگى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.