بهرهبردارى از آزمايشگاه انسانشناسى گيلان

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

معــاون ميراثفرهنگــى گيــلان از بهرهبــردارى از آزمايشــگاه انسانشناســى به مناســبت هفته پژوهش در گيلان خبر داد و گفت: همه پژوهشــگران داخلى و خارجى مىتوانند از اين آزمايشگاه استفاده كنند. به گزاش ايسنا، ولى جهانى از بهرهبردارى از آزمايشــگاه انسانشناســى با اختصاص اعتبــار 5/2ميليارد ريالى به مناســبت هفته پژوهش در گيلان خبر داد و گفت: همه پژوهشگران داخلى و خارجى مىتوانند از اين آزمايشگاه استفاده كنند. جهانى يادآور شــد: در آزمايشگاه انسانشناسى همه اسكلتهاى مكشوفه جمعآورىشده در اســتان گيلان در معرض ديد پژوهشگران قرار مىگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.