كاوش دستكندهاى ترخوران آغاز مىشود

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديركل ميراثفرهنگى اســتان مركــزى گفت: طى تفاهمنامــه مشــترك فىمابيــن ادارهكل ميراثفرهنگــى اســتان مركزى و شــهردارى تفرش، فــاز اجرايى كاوش دســتكندهاى تاريخــى محله ترخــوران اين شــهر انجام مىگيــرد. به گزارش ايســنا، عليرضا ايــزدى اظهار كرد: محله ترخوران يكى از دو محله اصلى شهر تفرش، داراى دستكندهاى بىنظيرى است كه براى روشنشدن ساختار، تاريخ و كيفيت معمارىشــان بايد كاوشهاى كارشناسى را تجربــه كنند تا نهتنهــا از گزند زمانــه در امان بمانند بلكه قسمتهاى تاريك تاريخى آنها نيز روشن شود. وى افزود: طبق اطلاعات اوليه، اين دستكندها متعلق به قرون متأخر اسلامى و داراى دالانها و اتاقهاى تودرتوست كه در صورت عدم كاوش، نگهدارى و اطلاعرسانى، شديداً در دست تخريبهاى ناآگاهانه قرار خواهد گرفت؛ چراكه هر گودبردارى شــهرى، پروژههاى عمرانى و سيستمهاى فاضلاب شهرى مىتواند خطري جدى براى اين دستكندها محسوب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.