قناتهاىباستانىقصرقندبهفهرستملىمىپيوندند

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

معاون ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى اســتان سيستان و بلوچســتان گفت: قناتهاى باستانى شهرســتان قصرقنــد با توجه به اهميــت آنها در تأمين آب آشــاميدنى و كشــاورزى و حــوزه گردشــگرى در فهرســت آثار ملــى ثبت خواهند شــد. به گزارش ايرنا، عدنان حســينى افــزود: در بازديدى كه بههمراه فرمانــدار شهرســتان قصرقنــد از 8 رشــته قنات اين شهرســتان داشــتيم، تصميم بر آن شــد كه براى ايجاد

جاذبه گردشــگرى و همچنين حفظ و نگهدارى رشــته توجه چندانى به آنها نمىشود؛ لذا با همكارى نهادهاى قناتهــاى اين شهرســتان كار ثبت آنها در فهرســت مختلــف ازجملــه جهاد كشــاورزى، امــور آب، ثبت آثار ملى صورت پذيرد. وى اظهار داشــت: شهرستان اسناد و شــهردارى قصرقند زمينه ثبت اين قناتها را قصرقند نخلســتانها و اراضى كشاورزى وسيعى دارد در فهرســت آثار ملى كشــور فراهم خواهيم كرد. وى كه اين سرسبزىها حاصل وجود قناتها در اين منطقه تصريح كــرد: ثبت اين قناتها در فهرســت آثار ملى است. معاون ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى باعث ايجــاد ضوابط قانونى و حفظ حريم اين قناتها استان با اشاره به قدمت هزارانساله قناتهاى قصرقند، خواهد شــد و از ساختوســازهاى بىرويــه در حريم افزود: امــروزه اين قناتها اندكى از رونق افتادهاند و قناتها جلوگيرى مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.