حواستان به اين 12 بناى تاريخى باشد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

رئيس اداره ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى تربتحيدريه گفت: 12 بناى تاريخى در اين شهرستان نيازمند مرمت و بازسازى است. به گزاش ايسنا، علــى محمدى اظهار كرد: براى مرمت و بازســازى بناهــاى تاريخى تربتحيدريه 20ميليارد ريال اعتبار لازم است. همچنين 4 اثر تاريخى شامل مجموعه قطبالدين حيدر و رباط طبســى، حمام حاج رئيس، رباط عليا، حســينيه بــرس، خانه آخوند ملاعبــاس و حمام دولتآباد نيازمند اعتبارى بيش از 20ميليارد ريال اســت. وى به اقدامات صورتگرفته براى زيرســاختهاى گردشگرى اشاره كرد و افزود: در سال جارى براى سرويسهاى بهداشتى بهمنظور ايجاد امكانات رفاهى بيشتر براي گردشگران در منطقه رود معجن بيش از يكميليارد ريال هزينه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.