ثبت نشان جغرافيايى براى رشتههاى چاقو و مليله زنجان

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

معاون ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى اســتان زنجان گفت: طبق مــاده 5 آييننامه اجرايى موضوع ماده 11 قانون حمايت از نشــانههاى جغرافيايــى، ادارهكل ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى اســتان اظهارنامه مربوط به 2 رشته چاقوسازى و مليلهكارى را تكميل و به سازمان ثبت اســناد و املاك كشور ارســال كرد تا اين 2 صنعت دستساز با موقعيت توليــد آن در زنجان به ثبت برســد. به گزارش ايرنا، النــاز خدايىفرد با بيان اينكه گواهىنامه ثبت نشــان جغرافيايى براى مليلــه و چاقوى زنجان پس از طى مراحلى از سوى مركز مالكيت معنوى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت رســيد، اظهار داشت: ثبت جهانى رشــتههاى بومى استان در اولويت برنامههاى ادارهكل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى استان زنجان در سالهاى آتى قرار دارد. نشان جغرافيايى در صنايعدستى بهمنظور حفظ و حمايت از اصالت محصولات است كه با آن مبدأ يك كالا به قلمرو، منطقه يا ناحيهاى از كشور منتسب مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.