تور گردشگرى آبى در خرمشهر

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

رئيــس اداره ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى خرمشــهر از برگزارى تور گردشگرى آبى در خرمشهر با همكارى بخش خصوصى خبر داد.

به گزارش مهر، ســجاد پاكگوهر بر اينكه ظرفيت گردشگرى آبى منطقه آزاد اروند در طول سالهاى گذشته مغفول مانده، تأكيد كرد و گفت: رودخانه پــرآب موجود در محدوده منطقه آزاد اروند ازجمله كارون، اروند، بهمنشــير و شــاخههاى منشعب از آن را مىتوان مهمترين ظرفيت گردشگرى موجود در منطقه دانست كه تاكنون كمتر به آن پرداخته شده است.

وى افــزود: از اين ظرفيت طبيعــى موجود بهجز در فصول پايانى ســال و ايام نوروز اســتفاده چندانى نشــده و اين در حالى اســت كه در حال حاضر حــدود 80 لنج، 8 شــاتل دريايى و 85 قايــق در آبهاى منطقــه آزاد اروند وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.