مرمتگران به سراغ گذرهاى بافت تاريخى مىروند

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديــركل ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشگرى استان قم گفت: گذرهاى بافت تاريخى شهر قم با اعتبارى حــدود 3ميليارد ريال از محل اعتبارات ملى مرمت مىشود.

به گزارش مهــر، حميد يزدانى از مرمــت گذرهاى شــهر قم خبر داد و گفــت: در اين طــرح گذر تاريخى چهلاختــران، گذر حاجحســين، گذر باغ پنبه، گذر شــاه حمــزه، گذر جدا و گــذر پنجعلــى با اعتبــارى حدود 3ميليارد ريال از محل اعتبارات ملى مرمت و ساماندهى مىشوند.

وى افــزود: سبكســازى بــام گذرهــا، استحكامبخشــى و اجــراى اندود نهايى بــراي حفاظت از بامها، مرمت بدنههــا و اصلاح كف فرشها از اقدامــات ايــن عمليــات و پروژه مرمتى است. مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى استان قم گفــت: اين طرح در راســتاى اجراى اهداف و سياستهاى ستاد بازآفرينى شهرى است كه اين ادارهكل به سهم خود در آن مشاركت مىكند؛ چراكه معتقديــم قم با داشــتن محورىترين محــلات يكــى از نقــاط مهــم در بازآفرينــى شــهرى بيــن شــهرهاى كشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.