تأمين بودجه بيمه قالىبافان با دستور معاونرئيسجمهوري

TOURISM - - نقشونگار -

وزارت صنعت، معدن و تجارت از دســتور معاون رئيسجمهورى و رئيس ســازمان برنامه و بودجه كشــور براى مســاعدت در زمينه تأمين بودجه بيمه قالىبافان و تقويت و حمايت از هنرصنعت فرش دستباف خبر داد. به گزارش ايرنا، اين دستور در ديدار رئيس مركز ملى فــرش ايران با محمدباقر نوبخت بهمنظور پيگيرى تأمين بودجه بيمه قالىبافان خطاب به معاون امور علمى، فرهنگى و اجتماعى اين ســازمان صادر شــد. در اين ديدار على وقفچى رئيس فراكسيون فرش دستباف و صنايعدستى مجلس شوراى اسلامى نيز حضور داشــت. رئيس مركز ملــى فرش ايران در اين چهارچوب با اشــاره به مذاكرات و نشســتهاى خود با رئيس ســازمان برنامه و بودجه و معاون روستايى رئيسجمهورى، از پيگيرى اين مركز براى لحاظشدن سهم بودجه بيمه قالىبافان با رديف مشخص در بودجه ســال 98 خبر داد. به گفته وى با اختصاص بودجه در يك مكانيزم سهســاله مىتوان تمام فعالان حوزه فرش دستباف را زير پوشش بيمه مستمر تأمين اجتماعى قرار داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.