آباده وهنر1500سالهاشتو را ميخواند!

TOURISM - - نقشونگار -

آباده بهعنوان شــهر جهانى منبت ظرفيت جديدى براى گردشگرى ايجاد كرده تا اين هنر 1500ساله جاني دوباره به صنايعدستى بدهد.

ثبــت شــهرهاى جهانــى در حــوزه صنايعدســتى مطابــق يــك برنامه زمانبندىشــده در سراســر كشــور اســت. در اين ميان چندى قبل منبت شهر آباده گواهىنامه ســازمان بينالمللى مالكيت فكرى (وايپو) و نشان جغرافيا را گرفت كه اين نشــان، راه را براى ملى و جهانىشــدن شهر آباده بهعنوان شهر منبت كوتاه كرد.

■ منبت يك هنر دستساز با قدمت 1500 سال منبت يكى از هنرهاى دستســاز اســت كه از 1500 ســال قبل در ايران رواج داشــت. در ايــن هنــر كه از چوب اســتفاده مىشــود، نقشها بهصورت نقشبرجسته روى زمينه چوب قرار مىگيرند.

ريشــه كلمه منبــت از نبات گرفته شــده و به معنى رويانيده اســت؛ به ايــن دليل كه برجســتگى گل و گياه روى چوب و ســنگ مانند روييدن گياه بــر آن بوده اســت. در هنر منبــت حكاكى و كنــدهكارى روى چوب صورت مىگيــرد. كهنتريــن آثار منبتكارى در اســتان فارس، صنــدوق منبت بقعه متبركــه ســيدميرمحمد(ع) در شــيراز اســت كه به ســده هفتم هجــرى قمرى تعلق دارد.

مواد اوليه منبت انــواع چوب درختان بوده و هرچه جنس چوب محكمتر و فشــردهتر باشد كار منبت بهتر و زيباتر و بادوامتر است؛ مثل چوب گردو، شمشاد و گلابى. ابتدا طرح مدنظر را روى چوب كشيده و حكاكى ميكنند و سپس بهصورت برجسته و حجمدار درآورده مىشود.

حالا شــهر جهانى منبت هــم از نظر اقتصادى مىتواند براى اســتان فارس ارزش افزوده داشــته باشد هم در حوزه گردشگرى ظرفيتهايى را به آباده و استان فارس اضافه كند.

در اين ميان رئيس اداره ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى شهرستان آباده در گفتوگو با مهر با اشاره به اينكه در اين شهرستان بيش از 5هزار نفر در رشــته منبت ســنتى فعاليت دارند، گفت: بيش از 50 كارگاه تجارى در اين رشته در شهر آباده فعال است.

داوود جعفرپــور افزود: در آباده در هــر خانهاى يك كارگاه منبت فعاليت ميكند؛ بهگونهاى كه 90 درصد از بازار صنايعدســتى اين شــهر در دســتان منبتكاران است. وى با اشــاره به اينكه منبت يكى از هنرهاى دستســاز ايرانى بوده كه از 1500 سال قبل در برخى مناطق كشور رواج داشــته، اظهار كرد: بر اساس اسناد تاريخى خاستگاه منبت در استان فارس شهر آباده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.