دلارهاييكه نمدبختياريها براي ايران ميآورد

TOURISM - - نقشونگار -

نمد يكى از مهمترين محصولات بخش صنايعدســتى استان چهارمحــال و بختيــارى بوده و يكــى از شــغلهاى قديم مردم اين اســتان بهويژه در شهرســتانهاى بروجن و شهركرد بهشمار مىرفته است.

شــغل نمدمالى طــى مدتزمانى بــه علت ســختى كار و كاهش اســتقبال از خريد محصولات نمدى در اســتان و كشــور كمرنگ شــد و كمتر كســى به ســمت شــغل نمدمالى مىرفت. فرزنــدان نمدمالها نيز درحالىكه در اين حرفه مهارت داشــتند، شــغلهاى ديگر را انتخاب مىكردند و به سمت كسبوكارهاى جديد مىرفتند. با بهرهگيرى از فناورى و ســاخت دســتگاههاى نمدمالى و طرحهاى خلاقانــه، محصولات جديدي در اين بخش توليد شــده كه موردتوجه علاقهمندان بخش صنايعدســتى قرار گرفته است.

هماكنون كارگاههاى توليد محصولات نمدى در اين اســتان در مســير توســعه قرار دارند و اشــتغال آنها روزبزبهروز در حال افزايش اســت. رونق اين بخش موجب شده كه جدا از توليد نياز كشور، محصولات نمدى به كشورهاى مختلف جهان صادر شود. معاون صنايعدستى و هنرهاى سنتى ادارهكل مير ا ث فر هنگــى ، صنايعدستى و

گردشــگرى چهارمحــال و بختيارى در اين زمينــه به مهر گفت: توليد محصولات نمدى يكى از كسبوكارهاى قديمى در استان چهارمحال و بختيارى بهشمار مىرود. مهرداد رئيسى عنوان كرد: توليد محصولات نمدى در چهارمحال و بختيارى طى ســالهاى اخير رونق گرفته و اين بخش در حال توسعه است.

معاون صنايعدستى و هنرهاى سنتى ادارهكل ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى چهارمحال و بختيارى با اشاره به اينكه ســالانه بيش از 40 تن انــواع محصولات نمدى در چهارمحال و بختيارى توليد مىشــود، اظهار داشت: در حال حاضر 15 كارگاه بزرگ توليد محصولات نمدى در استان فعال است. وى با اشاره به اينكه توليد محصولات نمدى با روشهاى نوين موجب رونق اين بخش شــده، ادامه داد: بهرهگيرى از هنرهاى خلاقانه و توليد محصولات مطابق با علايق مصرفكننده، موجب فروش بيشــتر اين محصول و رونق توليد اين محصول در استان شده است. رئيســىبيان ىنكرد: بيش از 9 تن نمد امســال به خارج از كشور صادر شد.

وى با اشــاره بــه اينكه صــادرات اين محصول سالبهســال افزايش مىيابد، بيان كــرد: صادرات محصــولات نمدى در اين اســتان نســبت به ســال گذشــته بيش از 116 درصد افزايش داشته است.

رئيســى با بيان اينكه كارگاههاى توليدى توانســتهاند موجب احياى يك شــغل قديمى و رونق يك ظرفيت اشــتغالزا در استان شوند، گفت: محصــولات نمدى اين اســتان تاكنون به كشــورهاى آمريكا و ســوئد صادر شــده و موجب ارزآورى بيش از 92هزار دلار براي كشور شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.