چرا نبايد در هواپيما چاى و قهوه نوشيد؟

TOURISM - - مسافر -

در نوشــيدنىهايى كه در هواپيما ســرو مىشــود، ممكن اســت باكترىهاى مضر براى بدن انســان وجود داشــته باشــد؛ براى آنكه مخازن آب بهخوبى تميز نمىشوند. بــه گــزارش اســپوتنيك، پروفســور كالج هانتــر در نيويــورك توضيــح داد: »وقتى هواپيماهــا فرود مىآيند، كســى مخــازن آب آنها را تميز نمىكند، بــراى آنكه زمان ايــن كار وجــود نــدارد. آنها دوبــاره مخازن را پــر مىكنند و آنچــه در عمق مخزن اســت، همانطــور باقــى مىماند.« كســانى كــه از باكترىهايى مانند اشريشــيا كلى مىترســند، نبايد قهوه يا چاى آمادهشــده در هواپيما را بنوشــند. اين دانشمند همچنين توصيه كرد كه پس از توالت از ضدعفونىكنندههاى شــخصى اســتفاده شود. به عقيده وى، كســى هواپيمــا را تميز نمىكند و وســايلى كه ديده نمىشــوند، مانند آب براى تميزكردن در اولويت نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.