گوزن نامرئى در ميان برفها

TOURISM - - حياطخلوت -

يــك عكاس نــروژى در حال قدمزدن با دوســتانش در شــمال نروژ بــود كه با بچهگوزني ســفيدرنگ كه جاندارى بســيار نادر اســت، برخورد كــرد و از آن عكس گرفت. او با انتشار اين عكس در شبكههاى اجتماعى گفت: »گوزن تقريباً در ميان برف نامرئى بود!« گوزنهاى ســفيد بســيار نادرند. در سال 2016 هم يكى از آنها در كنار جادهاى در مالا واقع در شمال سوئد رؤيت شده بود.

اين عكاس نروژى افزود: »گوزن خيلى به من نزديك شــد و به چشمان هم خيره شديم. او متوجه شد كه من قصد بدى ندارم، براى همين خيلى آرام بود. رفتارش طورى بود كه انگار براى دوربين من ژســت گرفته اســت. اين گوزن خيلى كنجكاو و شيرين بود؛ مثل يك كاشف كوچك.« حيوان دقايقى بعد، از او و دوستانش دور شد و به طرف مادرش كه لبه جنگل ايستاده بود، رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.