فال روز

TOURISM - - حياطخلوت -

■ فروردين: امروز با كمك ديگران مىتوانيد كارهايتان را بهســرعت پيش ببريد. سعى كنيد فكرهايى را كه در سر داريد، عملى كنيد.

■ ارديبهشت: موضوعى ذهنتان را درگير كرده، بهطورى كه باعث شــده گاهى رفتارهاى عجيبى از خود نشان دهيد، سعى كنيد هرچه زودتر آن را براى خودتان حل كنيد.

■ خرداد: در محيــط كار گفتوگوى مؤثرى با همكاران خواهيد داشــت و در مورد مســائلى كه هيچ اطلاعاتى در موردشان نداشتيد، به نتايج جالبى مىرسيد.

■ تيـر: امــروز از طريــق يكــى از دوســتانتان بــه يك مهمانــى دعوت مىشــويد كــه برايتان بســيار لذتبخش خواهد بود.

■ مـرداد: در راهــى كه در پيــش گرفتهايد، بــه مانعى برخوردهايد اما بدانيد كه اين مشــكل راحتتر از آنچه كه شما فكرش را بكنيد، حل خواهد شد.

■ شهريور: اگر مىخواهيد بهروز باشيد، بايد خودتان را با جديدترين تكنولوژىها تطبيق دهيد تا در مســيرى درست قدم برداريد.

■ مهـر: اگــر مىخواهيد فــردى را بىنهايت شــاد كنيد، هديــهاى بگيريد كه او دوســت دارد. اين كار شــما باعث مىشود كه بيش از پيش به يكديگر نزديك شويد.

■ آبـان: امروز صحبت بــا فردى، اطلاعات شــما را در زمينهاى كه به آن علاقه داريد، افزايش مىدهد و چيزهاى جديدى را تجربه مىكنيد.

■ آذر: مىخواهيــد اطلاعات خــود را در زمينهاى خاص افزايــش دهيد؟ پس منتظر كمك ديگران نباشــيد، خودتان آستينهايتان را بالا بزنيد و تحقيق را آغاز كنيد.

■ دى: شما چند روزى منتظر پيغامى بودهايد. امروز آن را دريافت مىكنيد و نفس راحتي مىكشيد.

■ بهمـن: امروز فرصت خوبى اســت تا بــه دور و برتان دقيقتــر نگاه كنيــد، آنوقت مىبينيد كه چــه فرصتهاى خوبى در اختيارتان قرار خواهد گرفت.

■ اسفند: دوستى سراغتان را گرفته اما شما به او بىتوجه بودهايد، بد نيست بار ديگر به اين فرد نزديك شويد؛ چراكه خبرهاى خوبى برايتان خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.