جدول تخصصى گردشگرى

شماره: 915

TOURISM - - حياطخلوت -

افقى: 1- شــهر »آتشــكده آذرخش« )مشــهور به مسجد سنگى) در استان فارس- اثر ملى شهر بوكان 2- شــهر زيتون- از وسايل مدرسه- كشور نايروبى 3- شهرى در كشــور تانزانيا و مركز استان پمباى شمالى- فيلسوف بزرگ سده نوزدهمپسوند شباهت 4- ويتامين جوانى- مشاهدهكردن- فهميدهرودى در شمالغربى فرانسه 5- تيــم فوتبال معــروف روســيه- بخارى برقى- كلانشهر بزرگ هند 6- چنــد نفــر كــه در يــك خانــه زندگى مىكنند- اول صبح- صوت تعجب 7- جريان كار- شوخى- خبرگزارى رسمى ايتاليا 8- خداوند- از آثار طبيعى و ديدنى اســتان مازنــدران در روســتاى تروجــن شهرســتان بهشهر- ماهى كنسروى 9- ربالنــوع- نــام محرابــى بازيگــر و كارگردان خانم- نمو 10- اين شهرستان به لحاظ توسعه صنعتى و گردشگرى شرايط ممتازى در استان مازندران دارد- عامل بيمارى- مهارتى در فوتبال 11- رشــته نورانى- منطقه تفريحى تهرانبراى تزيين سطوح كيف و كفش بهكار مىرود 12- عــدد ماه- نوشــتههاى اصلــى- كلمه استجابت دعا- پرآبترين رود استان فارس 13- علامــت مفعول بىواســطه- پردهدرناكس 14- هر يك از پنج خشكى عالم- روستايى گردشگري در استان اردبيل- برابر با هم 15- محوطه باســتانى دره گوهررود اســتان گيلان- شــركت آمريكايى سازنده تجهيزات سيليكونى PLD عمودى: 1- از آثار ديدنى شيراز- دزدى 2- اختــلال در خودماندگــى- شــفاف و شيشهاى- شهرى در ايالت آلاباما 3- رســته- كمكردن- شــهرى در خراســان قديم- روســتايى از توابع بخش رحمتآباد و بلوكات شهرستان رودبار 4- نياز تشــنهلب- رئيس پاســبانان- زهر- كوشش 5- آفريــدگار- مــادر آذرىزبان- به معنى سرپرست اصطبل هم آمده 6- ابــزار نجارى- زنگوله- بازيگر ســتاره فيلمهاى اكشــن هاليوود كه در 40 ســالگى بر اثر تصادف درگذشت 7- همدم- پلى در شهرستان چگنى و بــر روى رودخانهاى بــا همين نامنگاه خيره 8- پايتخت كشــور چين- از نقاط ديدنــى اســتان هرمــزگان- تلفــظ جداگانه حروف

9- كلام چوپــان- يخچــال پرمصرف- نــان يا غذايى كه مدتى مانده باشد 10- طبقــه فلــزى يــا چوبــىمحبوب- سخنچين 11- انديشــه- نوعــى شــورلتيگانه 12- آســيب- ابر رقيــق- مخترع لامپ- بيمارى ريه 13- شــهر صنعتى آلمــان- فام- باركش صحرا- نقطه بيگانه 14- چــه چيــزى؟- شــيوه اداره مملكتبندرگاهــى مهــم و بزرگترين كلانشــهر غرب كانادا 15- مركز كشــور نائورو در اقيانوســيهاثرى تاريخى در شهر »نائين«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.