جواهرخاورميانه

نام دبي و ابوظبي در اين فهرست نيست ايران در ليست سفر 2019 معتبرترينروزنامهآمريكايي

TOURISM - - جهانسرا -

روزنامــه نيويوركتايمــز بــدون توجــه به تحريمهاى آمريــكا عليه ايران و هشــدار وزارت خارجه اين كشور براي سفر به ايران، كشورمان را در فهرست 52 مقصد گردشگرى براى سال 2019 به شــهروندان آمريكايى معرفى كــرد. نكته جالب در اين پيشــنهاد سفر، جاى خالى استانبول و آنتاليا بهعنــوان دو مقصد مهم گردشــگرى تركيه و دبى و ابوظبــى بهعنوان دو مقصد گردشــگرى امارات متحده عربى است.

از طرفي با وجود آنكه وزارت خارجه آمريكا در ســال جديد به شــهروندان خود توصيه كرده به ايــران ســفر نكننــد و در توجيه علــت آن تصريح كرده كه دولت ايالات متحده آمريكا ممكن اســت توانايى بســيار محدودى در ارائــه كمك به اتباع خود هنگام سفر به اين كشور داشته باشد، روزنامه نيويوركتايمــز كه بهنوعى »منبــع ملى« معتبرى در آن كشور بهشــمار مىآيد، از مرزهاى سياسى و امنيتى تعيينشــده از ســوى دولت دونالد ترامپ گذر كــرده و با معرفى گزينههاى متنوع و پراكنده در سراســر جهان، به شهروندان آمريكايى پيشنهاد كــرده طوفانهــاى ســهمگين، مخاطــرات طبيعى، نزاعها و بداخلاقىهايى سياســى ميان دولتمردان را ناديــده بگيرند و لذت ســفر به اين 52 مقصد را تجربه كنند؛ مقاصدى كه براى هر ســليقهاى جوابى دارند. مهمترين انگيزه انتخاب اين كشورها، ظهور پديدههاى گردشگرى در يك مقصد روتين، بهبود وضعيت زيرســاختها و دسترسى آسان به عجايب تمدنى و برگزارى رويدادهاى مهم هنرى و فرهنگى بوده است. پورتوريكو، هامپى در هندوستان، پاناما، ســانتاباربارا در ايالت كاليفرنيا و مونيخ در آلمان، 5 مقصد نخست اين فهرست هستند.

ايـران رتبـه 45 مقاصـد گردشـگرى سال 2019

نيويوركتايمــز بــا تيتر »گردشــگرى به اين جواهر خاورميانه بازمىگــردد«، در حالى ايران را براى سفر به شهروندان آمريكايى پيشنهاد مىدهد كــه وزارت امــور خارجه آمريــكا بهتازگى ايران را در ســطح 4 ايمنــى قــرار داده و به شــهروندان آمريكايــى توصيه كرده نبايد به كشــورمان ســفر كنند. ايــران چهلوپنجمين مقصدى اســت كه اين روزنامــه آمريكايــى براى ســفر در ســال 2019 پيشــنهاد داده و با نمايش تصويــرى از يزد كه در ســال 2017 با عنوان شــهر تاريخى در فهرســت جهانــى يونســكو ثبــت جهانى شــد، بــه معرفى كشــورمان پرداخته و اعلام كرده اســت: »با وجود تنشهايى كه ميــان ايران و ايالات متحده از زمان حضور رئيسجمهور ترامپ در كاخ ســفيد افزايش يافته، تمايل گردشگران ماجراجو براى ديدن ايران همچنان مشهود اســت؛ از آثار ايران باستان گرفته تا مســاجد باشكوه چندصدساله شيراز و اصفهان و بازار بزرگ و كاخ گلستان در دل تهران«.

يك سفر هنري ناب به ايران را تجربه كنيد

امــا آنچه ســفر به ايــران را در ســال 2019 از نظــر روزنامــه نيويوركتايمــز توجيهپذيــر كــرده، نمايش 500 اثــر هنرى برجســته با عنوان »پرتره، طبيعت بىجــان و منظره« از 21 فوريه تا 20 آوريل (2 اســفند 97 تــا 31 فروردين 98) در موزه هنرهاى معاصر اســت كــه پاتوق موردعلاقه جوانان ايرانى هم بهشمار مىآيد. در اين نمايشگاه قرار است آثارى از اندى وارهول، مارك روتكو و مارسل دوشان در كنار حدود 40 اثر از پيكاسو كه بهتازگى از انبار اين موزه بيرون آورده شده (البته بيشــتر آثــار از انقلاب 1979 چند دهه اســت كه همچنان بســتهبندى شــده در انبار موزه باقى مانده است)، به نمايش گذاشته شود.

نيويوركتايمز يادآور شده كه وزارت خارجه آمريكا ســفر اتباع خود را به ايران ممنوع نكرده و فقط توصيه نمىكند به اين كشــور بروند. بنابراين آمريكايىها مىتوانند با تورهاى مديريتشده سفر بــه ايران را انجام دهند. ايــن روزنامه در ادامه دو آژانــس خيلى معــروف در آمريــكا و انگليس را كــه تورهاى ويژه بانوان يا بــا راهنماهاى حرفهاى در ايــران برگزار مىكننــد، براى اطمينــان خاطر شهروندان آمريكايى معرفى كرده است.

طبق گزارش وزارت خارجه ايران، در 8ماهه نخست امسال يكهزار و 879 گردشگر آمريكايى به ايران سفر كردهاند. جمعيت آمريكايىهايى كه به ايران آمدند در سال 96 دوهزار و 325 نفر بود. در سال 95 كه گردشــگرى ايران همزمان با برجام به اوج رســيد، 6هزار و 372 آمريكايى به ايران سفر كرده بودند. وزارت خارجه آمريكا در سال 2019 نيــز با تأكيد بر مواضع قبلى خود رنگ ايران را در نقشــه امنيتى، قرمز و خطر ســفر به اين كشــور را بالا اعلام كرده است؛ درحالىكه مؤسسه انگليسى »‪Control Risks‬ « با انتشــار نقشــه خطر سفر در ســال 2019، ريسك ســفر به ايران را »پايين« و همرديف با كشــورهاى آمريكا، انگليس، سوئد، اســپانيا، فرانسه، كانادا و ژاپن توصيف كرده است. علىاصغر مونسان، معاون رئيسجمهوري و رئيس سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى به اقدام وزارت خارجه آمريكا واكنش نشــان داد و در توييتــى به زبان انگليســى نوشــت: »از نظر ايالت متحده آمريكا هيچكجاى دنيا امن نيست غير از آمريكا؟ اين حجــم از توهم از جانب ترامپ كه از تمام معاهدات بينالمللى خارج شده شوكهكننده نيست. ايران طبق اعلام سازمان جهانى گردشگرى امنترين مقصد براى سفر است«.

نظر جالب يكى از خوانندگان نيويوركتايمز

نورما لى، يكى از خوانندگان نيويوركتايمز در بخش نظرهــاى مربوط به اين گزارش نوشــته اســت: »از اينكه ســرانجام ايــران را تأييد كرديد سپاســگزارم. مــن بــه مدت 10 ســال سرپرســت IranCustomTours بــودم و بــراى صدهــا آمريكايى تورهاى آســان و امنــى را برنامهريزى كــردم. هركســى بازمىگشــت از اينكــه واقعيت پشــت تخريبهاى رســانهاى را مىديــد قدردان بود. علاوه بر مكانهاى شگفتانگيز، همانطوركه آنتونى بوردِين، سرآشــپز و مجــرى آمريكايى هم بــر آن تأكيد كــرد، ايرانىها دوســتانهترين مردم هستند. بهخصوص امروزه، ارتباطات آزاد و اينكه شهروند- ديپلمات باشيم بسيار مهم است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.