در ︑︀︭دف ︚﹍﹢﹡﹤ ︨︣﹡︪﹫﹠︀ن︠﹢درو را﹡︖︀تد﹨﹫﹜؟

TOURISM - - مسافر -

عمليات جستوجو و نجات به مجموعه اقدامات و فعاليتها در حين حادثه با هدف امدادرســانى، رهاســازى و نجــات مجروحان و مصدومان گرفتار در صحنه آسيب گفته مىشود.

■ روش استفاده از كپسولهاى حريق در تصادفات كپســول را خوب تكان دهيد، ضامن آن را بكشــيد و پشــت به باد بايســتيد؛ يعنــى طورى قــرار بگيريد كه شــعلههاى آتش به طرف شــما زبانه نكشــد. پودر را مســتقيم به قلب آتش بزنيد و اگر آتش در اطراف تصادف اســت، مانند جاروكردن زمين، پــودر را روى آتش خالى كنيــد. اگــر فــردى را ديديد كه در خودرويــى در حــال ســوختن گرفتار شــده، پتويى پيــدا كرده، آن را مرطوب كنيد روى سر خود بيندازيد و با پتويى ديگر اقدام به خروج مصــدوم كنيد. اگر احتمال انفجار وجــود دارد، اقدامى انجام ندهيــد. اگر مصدوم گيــر افتاده، اولويت زندهماندن با اوست، پس به هر طريقى مصــدوم را آزاد و خارج كنيد. اگر بيهوش است، زير بغلهاى او را بگيريد و از خودرو خارج كنيد. مىتوانيد با كپســول اطفاى حريق حجم آتش را كاهش دهيــد، ســپس مصــدوم را خارج كنيد. مراقب باشــيد. اگر فردى را ديديد كه با خودرو در آب سقوط كــرده و توانايى خروج از خودرو را دارد، مراحــل خروج از خودرو را از راه دور به او نشــان دهيد تا بلافاصله از خودرو خارج شــود و روى سقف آن برود و با انداختن طناب او را به كنارهاى هدايت كنيد. اگر بيهوش شــده است و آمادگى ورود به آب را داريد (در صورتي كه شنا بلد باشيد و طريقه برخورد با آب مواج را بدانيــد) طنابى به خود ببنديد و به طــرف خودرو برويد و فرد را طبق مراحل خارج كنيد و با طناب و چند نفر كمكى او را به كناره آب هدايت كنيد. از اقدامات احساســى و شجاعتگونه كه شما را به خطر مىاندازد، بپرهيزيد.

■ تصادفات اتوبوسها با مسافران زياد و انبوه بــه علــت تصادفات زيــاد اتوبوسهــا و مســافران در جادهها، بهتر ديديــم در يك بخش مجزا فراينــد خودنجاتى و ديگرنجاتى در تصادفات اتوبوسهاى مسافربرى را بهصورت مختصر توضيح دهيم.

اگر شما مســافر يكى از اتوبوسهاى مســافربرى بينشهرى هستيد يا شــاهد تصادف يك دســتگاه اتوبــوس بوديد، اقدامــات و فعاليتهاى خودنجاتــى و ديگرنجاتــى را بــا توجه به مباحــث قبل انجــام دهيد اما تفاوتهايى در كمكرســانى حين و بعد حادثه ديده مىشــود كه دانستن آنها ضرورى است. ■ بىحركت و ثابتكردن اتوبوس تصادفى به دليل اينكه اتوبوسها داراى كيســههاى پنوماتيك هســتند، براى بىحركتكردن كل اتوبوس بايد زير بدنه و شاســى آن را با الوار، چوب يا ســنگ ثابت كرد. اگر داخل اتوبوس هســتيد، همه را به آرامش دعوت كنيد. سپس يكى از چكشهاى اضطرارى را برداريد و شيشهاى امن پيدا كنيد و آن را بشكنيد و بهسرعت خارج شويد.

آنــگاه فراينــد تثبيت و امنكــردن محيط تصــادف و اتوبوس و نيز اقدامات رهاســازى مصدومــان را انجام دهيد. ميتوانيــد از خودروهاى عبورى درخواســت كمك كنيد. همه مســافران و مصدومــان احتمالى را بــه يك نقطه امن انتقال دهيد و منتظر تيمهاى امداد و نجات بمانيد. قابل توجه اســت كــه بلافاصله بعد از تصــادف، اولين كار تمــاس با تيمهاى امدادى است. ■ دستيابى به مصدومان و محبوسان داخل اتوبوس به دليل ارتفاع زياد اتوبوس و قرارداشــتن شيشهها در قسمت بالايى دسترســى به داخل آن كمى دشــوار اســت، به همين منظــور در صورت دسترسىنداشتن به درها، بايد از شيشهها به داخل اتوبوس وارد شد.

راههاى دسترســى احتمالى، شيشــههاى جانبــى، شيشــههاى عقــب و جلــو، هواكــش روى سقف و اتاقك اســتراحت كمك راننده است.

يك خودرو بيابيد كه بتوانيد از بــالاى آن به داخل اتوبوس راه پيــدا كنيد، بعد از بررســى داخل اتوبــوس از طريــق شيشــهها با يك شــىء نوكتيز شيشــهاى را بشكنيد و به داخل اتوبوس برويد و مصدومان را به ترتيب اولويت خارج كنيد. ايمنــى حرف اول را در ايــن اقدامــات مىزنــد، پس بدون امنكــردن محيط يا اطفاى حريــق احتمالى اقــدام به ورود و كمكرســانى نكنيد. بعد از اينكه راه ورود را پيدا كرديد، با ابزارى مسير خود را براى ورود باز كنيد. اگر شيشــه اتوبوس را مىشكنيد، به مسافران داخل هشدار دهيد كه از مســير پرتاب شيشه دور شوند يا از چســب براى پرتاب كمتر خردهشيشهها استفاده كنيد. پس از شكستن شيشه روى پنجره، پتو، لباس يا برزنت خودروهاى ديگر را بيندازيد.

به دليل ترس و اســترس مســافران و مصدومان ممكن است همه به طرف خروجى هجوم بياورند، پس بهتر اســت آنهــا را دعوت به آرامش كــرده يــا بدون صــدازدن خودتان اقدام بــه خارجكردن افــراد به ترتيب اولويت كنيد. (اولويت به ترتيب با كودكان، ســالمندان و زنان است.) اگر مىتوانيد فهرســتي از مسافران تهيه كنيد و همراهان مفقودشده يا مصدوم را يادداشــت كنيــد كه با رســيدن نيــروى انتظامى يا هلالاحمــر به آنها تحويل دهيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.